โครงการจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 15/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตร และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม เป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ ด้วยการปลูกฝังให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถช้ี้นำส้งคม ในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม ในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้ดำรงอยู่
ซึ่งในวันขึ้น 15 คำ่เดือน 12 จะเป็นวันลอยกระทงในทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และจัดการประกวดแข่งขันกระทงใหญ่ เพื่อเป็นการอนุุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้รู้จักมายิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทงและรูปแบบขบวนในการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และมีการบูรณาการกับคณะต่าง ๆ เพื่อร่วมกันในการดำเนินงานจัดทำรถกระทงเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล