โครงการนิทรรศการแสดงผลงานและเวทีเสวนาแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี2

วันที่เริ่มต้น 02/09/2558 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
48911506   นายณภัทร   แก่นสาร์ : บริหารการพัฒนา 12ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5512102416   นายสุรสิทธิ์   พริ้งเพราะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101365   นายพัฒนพงษ์   สุทาชัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101368   นางสาวพิชญาวี   ศรีแสน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101371   นางสาวภัทราภรณ์   ศรีลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101395   นางสาวศศิธร   กองวุฒิ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5609101444   นางสาวสุพัตรา   โกษาจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5618102306   นางสาวจิราภรณ์   แจ่มสอน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102314   นางสาวณัฏฐพร   สีลาคำ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102333   นางสาวศศิโรมณ์   ชมชื่น : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนบทมหาวิทยาลัยต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น การพัฒนาประเทศให้ดำรงอยู่ย่างมั่นคงในกระแสโลกาวิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ คือ สร้างความแข็งแกร่งของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทย ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างปี 2554-2557 นโยบายที่ 5 ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปสอดคล้องกับนโยบายที่ 9 ด้านชุนชนและสิ่งแวดล้อม การวางบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นำ ชี้แนะเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมทั้ง
เพื่อให้บรรลุตามนโยบายการ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างปี 2554-2557 นโยบายที่ 5 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะและวิทยาลัยจึงได้เห็นสมควรดำเนินการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมผ่านโครงการแม่โจ้ : แปงบ้านสร้างเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย (USR: UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBITY) โดยกิจกรรมประด้วยการเรียนรู้ ศึกษา องค์วามรู้หรือศาสตร์ต่างของชุมชนและกับชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นผู้ริเริ่มพร้อมทั้งมหาวิหาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นสีเขียว มหาวิทยาลัยนิเวศ และมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการบูรณาการงานวิชาการการเรียนการสอน งานวิจัย และงานกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง และอดทนสู้งาน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและเป็นชุมชนนิเวศน่าอยู่ รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี และอาวุโส และเพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยที่มหาวิทยาแม่โจ้สามารถออกเอกสารเพื่อรองรับความพร้อมของบัณฑิตทุกคนว่าได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากการที่กองกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะ/วิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านแป๋งบ้านสร้างเมืองมาระยะหนึ่งแล้ว และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานปรากฎชัดเจนและสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้ผู้ที่สามารถนำไปใช้ได้นั้น งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาจึงจะจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและเสวนาแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี2 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว รวมถึงร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   342 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดงานกิจกรรมนิทรรศการและเวทีเสวนา แม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 2 "วิถีชุมชน วิถีมหาวิทยาลัย กับการพัฒนาพลเมือง" ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา (Cowboy Mall) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการในรอบปีงบประมาณ 2558 ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ออกมาเป็นนิทรรศการการทำงาน พร้องทั้งมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในโครงการของคณะทำงานพื้นที่ต่างๆ ในหัวข้อ "วิถีชุมชน วิถีมหาวิทยาลัย กับการพัฒนาพลเมือง"

โดยได้รับเกียรติเปิดงานจาก อาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และกล่าวรายงานโดย นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองเป็นโครงการการบูรณาการการทำงาน วิชาการ บริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาเข้าไปทำงานในพื้นที่จริง โจทย์ปัญหาจริง ทำงานตามความเหมาะสมของวิถีชีวิตชุมชน มุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาในเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยและชุมชนเป้าหมาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล