โครงการค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสบวาก

วันที่เริ่มต้น 29/08/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2558 เวลา 14:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านสบวาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ชมรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยโจ้ จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสบวาก ตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคมของมวลสมาชิกชมรม ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างและกลั่นกรองนักศึกษาให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20600 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 20600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล