โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2559 (IYF World Culture Camp)
IYF World Culture Camp 2016
วันที่เริ่มต้น 21/10/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 23/10/2559 เวลา 20:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5604103326   นางสาวภัสฐิตา   หลวงพิทักษ์ : เคมี 20ชั่วโมง
5606104312   นางสาวชานิศา   สุสา : การเงิน 20ชั่วโมง
5606104360   นางสาวบุญญพร   บุตรธรรม : การเงิน 20ชั่วโมง
5606104381   นายฤทธิชัย   จริตยนต์พันธุ์ : การเงิน 20ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5701125333   นางสาวกวิสรา   สีสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5704104311   นายนัฐวัฒ   น่านอูบ : สถิติ 20ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 20ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 20ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 20ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 20ชั่วโมง
5706104333   นางสาวจิรัตติกาล   สรณะ : การเงิน 20ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
5712106368   นางสาวมาริกา   จะวะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5715123343   นายธเนศ   จิระปาน : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5715123388   นางสาววันวิสาข์   สมคะเน : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5800101301   นางสาวกมลชนก   ชัยม่วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5800101330   นางสาวอรทัย   ศิลปกรธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5800101331   นางสาวอัมภาพร   เร่บ้านเกาะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5801101031   นายวรรณะ   สอม : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5801126328   นายภาณุชิตย์   ศิริการ : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5803101302   นายกฤษณพงศ์   ครูบา : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
5803101333   นายพนธกร   เหลี่ยมเคลือบ : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
5803103309   นายเจษฎา   กันยาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
5804101325   นายณัฐกิตติ์   งานรุ่งเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804101375   นางสาวมนัชญา   อินทรสูต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5804102355   นายสุทธิชัย   ใจแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 20ชั่วโมง
5804105304   นายเกียรติศักดิ์   พานิชย์ : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
5804108323   นางสาวพินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 20ชั่วโมง
5805101366   นางสาวรุ่งนภา   สลับศรี : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5805104372   นายพิษณุ   ชมภู : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5805104376   นายภากร   ชื่นอารมย์ : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5806101452   นางสาวมัลลิกา   มาฟู : การจัดการ 20ชั่วโมง
5806101497   นางสาวสิริรัตน์   สมบูรณ์ชัย : การจัดการ 20ชั่วโมง
5806101515   นางสาวอโณทัย   วันจา : การจัดการ 20ชั่วโมง
5806101516   นางสาวอดิภา   วิไลคุณธรรม : การจัดการ 20ชั่วโมง
5806102387   นายทัศนะ   เต๋จ๊ะนัง : การตลาด 20ชั่วโมง
5806103468   นายศิวกร   จันทร์เทศ : บัญชี 20ชั่วโมง
5806104501   นางสาวศิรินทิพย์   ไชยชมภู : การเงิน 20ชั่วโมง
5806105019   นายธนภัทร์   สิงห์สนั่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5812102307   นายกิตติพงศ์   ยอดสิน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5815123337   นางสาวณิชกานต์   ดีน้ำ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 20ชั่วโมง
5822101376   นางสาวพิชณ์สินี   แก้วลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 20ชั่วโมง
5901101033   นางสาวพิมพิไล   คำภักดี : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901101034   นายภานุกรณ์   โชติบ้านขาม : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901101037   นายเรด   เสรือน : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5914102303   นายไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่เทคโนโลยีสามารถเชื่อมร้อยผู้คนจากทุกภูมิภาคเข้าหากันได้ ทำให้แต่ละประเทศจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และการใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะเข้าใจสังคมและบริบทของแต่ละประเทศให้มากขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความตื่นตัวของหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ที่หันมามีนโยบานของการส่งเสริมให้คนในประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และภาษาของประเทศอื่น อันเนื่องจากประโยชน์ในเชิงการค้า การลงทุน การศึกษา และการเรียนรู้ รวมถึงความมั่นคงระหว่างประเทศ เพราะภาษาและวัฒนธรรม เป็นเหมือนสื่อกลางที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีพันธกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ คือ “เป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้ ทักษะ เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีสุขภาวะที่ดี ในบริบทของความเป็นนานาชาติ” ซึ่งกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่สำคัญหลายประการ เช่น หลักสูตรที่ดี คณาจารย์ที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนที่จะส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข เป็นต้น
จากเหตุผลข้างต้น เห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยผลักดันให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติได้ ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในทุกด้านให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเยาวชนจากนานาประเทศ เพิ่มโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิด เรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้เยาวชนได้มีโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและต่อสังคม กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 ประการ คือ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงนานาชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านภาษาจากเจ้าของภาษา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตจากเยาวชนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดโลกทัศน์ทางความคิดของนักศึกษาให้กว้างขึ้น และเกิดแรงบันดาลใจอันจะเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นแก่ตัวนักศึกษาเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล