โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่เริ่มต้น 31/03/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผ่องรักษ์ อภิญญาวิวัฒน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   103 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   84000 บาท
มูลค่ารายรับ   84000 บาท
ค่าใช้จ่าย 84000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   84000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.ถ่ายทอดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาโดยให้บรรลุเป้าหมาย
2.ได้มีการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการในปี 2558 ต่อไป
3.ได้ทำการ SWOT แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณ 2558
4.ทำการติดตาม/ประเมินผล และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รอบระยะเวลา 6 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล