โครงการเสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง” และ กิจกรรมการโต้วาทีภาคีต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
-
วันที่เริ่มต้น 05/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 6
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 7

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5505104406   นายสุชานนท์   เตโช : การปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5512102415   นายณัฐชนน   รัตนมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601126308   นางสาวติตราภรณ์   คำแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126312   นางสาวนันทกานต์   โตงาม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126336   นางสาวสุภางค์ศิริ   หมันหลี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5605101319   นางสาวจุรีนุช   สุขคำเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101400   นายศุภชัย   ถอสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101414   นายอานนท์   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104387   นางสาวศศิลักษณ์   ปรางค์ชัยกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5609101444   นางสาวสุพัตรา   โกษาจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102367   นายอัครพล   เอื้อศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105403   นายอภิสิทธิ์   กุเวสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101411   นายเสกสันต์   ชัยนาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201303   นายกิตติพงษ์   ศรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706103473   นายอนวัช   สายเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5710101017   นายประพนธ์   เกิดจำรูญ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101369   นางสาวพิรญาณ์   เทพแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5714101327   นายณรงค์เดช   สิงห์กัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101341   นายธีรนัย   ยุวศิริกุลชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101404   นางสาวอธิชา   แซ่มั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5722101318   นายจักรกฤษณ์   บุญซาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101330   นายทศพล   พรหมอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101338   นางสาวนราภร   คำเชียงเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101344   นางสาวเบญจพร   นิลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101364   นางสาวมาริษา   ทำดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101402   นางสาวสุธินี   ลืมหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101404   นางสาวสุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101405   นางสาวสุภาพรรณ   วงศ์อนันต์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101406   นางสาวสุมิตรา   นิลพันธ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101419   นางสาวอรอุมา   ไพริน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5801101008   นายณเคนทร์   คำนันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102499   นางสาวมนันยา   ศรีจันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105335   นายธนวัช   จันทะเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105341   นายธีรวัฒน์   บัวเพ็ชร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105343   นายนนทวัชร์   สุทาชัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105361   นายภาคภูมิ   ปวนปันวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105362   นายภาณุ   หมื่นโฮ้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105373   นายวิทวัส   คันธรัตน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5801125301   นางสาวกชพร   อินต๊ะปาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125303   นางสาวกนกพร   วงศ์กันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125304   นางสาวกรกช   ภูมิถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125305   นายกิตติภพ   ทั้งสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125306   นายกุศล   สุวรรณใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125308   นางสาวจารุวรรณ   รำไพบรรพต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125309   นางสาวจีราวดี   คำศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125312   นางสาวเจนจิราพร   อาคมวัฒนะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125314   นางสาวชนิกานต์   กองมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125315   นางสาวชัญญานุช   ต่างสกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125316   นายชาญณรงค์   กาวยุ่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125317   นางสาวญาสุมินทร์   ธิจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125319   นางสาวณัฐกมล   ผลพิมาย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125322   นางสาวณัฐริกา   ภูวังหม้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125325   นางสาวทานตะวัน   ภิรักษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125328   นางสาวนันทวรรณ   เขตรสุวรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125329   นางสาวนุชนาฏ   วงศ์ใจแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125331   นางสาวประภากร   กาละเกตุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125335   นางสาวปิยาพัชร   ตันนารัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125337   นางสาวพนิดา   สาลีอาจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125338   นางสาวพัชรี   โพธิ์ภักดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125339   นางสาวพินทุสร   ใหม่ปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125340   นางสาวภัณฑิรา   เนตรแสงสี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125344   นางสาวมัธรินทร์   ขันเล็ก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125346   นายยุทธนา   ขจิตเพชรจรัส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125347   นางสาวยุภาพร   กาบขาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125348   นางสาวรณิษฐา   เชื้อแขก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125350   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125352   นางสาววิภาดา   พรมทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125353   นางสาววิภารัตน์   จัตุชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125354   นางสาวศศิธร   ขุนเงิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125355   นางสาวศิริพร   วงศ์ดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125358   นางสาวศิริวรรณ   งามประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125359   นางสาวศิริวรรณ   ยอดแก้วเหลือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125364   นางสาวสุจิตตรา   มณีขัติย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125366   นางสาวสุทธิดา   ต๊ะปัญญา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125368   นางสาวสุธิตา   จันทร์ภูทิพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125371   นางสาวอรจิรา   แถวนาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125372   นางสาวอรทัย   คล้ายเนียม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125374   นางสาวอรุณลักษณ์   จะหละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125375   นางสาวอังคณา   จำปาวัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125376   นางสาวอัฉราพร   สุจันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125378   นางสาวอิษยา   พรมคณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125379   นางสาวอู๊   นายต๊ะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125380   นายเอกชัย   นุสอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125381   นายศิธรินทร์   จันทร์ตื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125385   นายปวริศร์   สุนทรนนท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801126301   นายก้องเกียรติ   แก่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126306   นางสาวจิณห์วรา   กันหมุด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126308   นางสาวฉัตรสุดา   จันทร์ปิง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126311   นายชลกร   สันนิถา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126317   นางสาวนัฐลินี   จินดาแสงสี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126318   นางสาวบุรพร   ศรพรหม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126321   นางสาวปิยวรรณ   พันโสดา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126322   นางสาวปิยะนัด   ศรีพันลม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126323   นายเผด็จชัย   ใจยะ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126324   นางสาวพัชรพร   กลิ่นแย้ม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126325   นางสาวพาขวัญ   สมฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126326   นางสาวพิมพ์นิภา   ไพรพนากุล : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126328   นายภาณุชิตย์   ศิริการ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126329   นางสาวเมทินี   ปันมาเรือน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126330   นางสาวยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126332   นางสาววราพรรณ   ปันติ๊บ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126337   นางสาวสิริกาญจน์   ดีนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126341   นางสาวอัจฉริยา   ทองเจียม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126342   นางสาวอาภาภรณ์   แก่นปัดชา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5803102342   นางสาวพิมพ์วลัญช์   พัฒนเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5803103336   นางสาวรัชนีกร   ใสยาท : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804101353   นายนุติ   บันใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804102301   นางสาวกมลชนก   สิงห์เรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102302   นางสาวกรกมล   ศรีประเสริฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102303   นางสาวกัญญารัตน์   บุญเรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102304   นางสาวกัลยกร   หาญนิรันดร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102306   นางสาวจิรนันท์   ขัดทะเสมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102307   นางสาวจุฑารัตน์   อกนิษฐ์กุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102308   นางสาวจุไรลักษณ์   ทำบุญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102310   นางสาวชนนุช   อัคควรรณโณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102312   นางสาวชุติมา   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102314   นางสาวฑิตยา   ชมภูศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102316   นางสาวณัฐชยา   ลำน้อย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102323   นางสาวธัญญารัตน์   ลาโซ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102324   นายธันยบูรณ์   ศรีนวลอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102326   นางสาวนิรชา   ขุนใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102327   นางสาวนิรัชชา   สุริยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102328   นางสาวบุญสิตา   วงศ์บุตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102329   นางสาวบุษบาวรรณ   การมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102331   นางสาวเบญจวรรณ   พงค์สุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102333   นางสาวปริญญานุช   ปินนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102334   นางสาวปัญญาภา   อ้วนสะอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102342   นางสาววนิดา   ทารินทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102343   นางสาววริศรา   เรือนพันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102350   นางสาวศิริขวัญ   สุนันต๊ะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102351   นางสาวศิริพร   จินตนาวิจักขณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102353   นางสาวสิริกานต์   กองแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102355   นายสุทธิชัย   ใจแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102358   นางสาวสุลัดดา   บัวแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804103313   นางสาวชลิตา   ท่าหาญ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103317   นางสาวณฤฌา   รามแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
5804103319   นางสาวธัญจิรา   ทรงกลิ่น : เคมี 3ชั่วโมง
5804103321   นางสาวธิดารัตน์   เปาป่า : เคมี 3ชั่วโมง
5804103328   นางสาวปิยธิดา   คำแหง : เคมี 3ชั่วโมง
5804103336   นางสาวมณฑิรา   พาพันธุ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103338   นางสาวมะลิวัลย์   ฉางข้าวพรม : เคมี 3ชั่วโมง
5804103339   นางสาวรัตนา   แก้วคำ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103340   นางสาวลัดดาวัลย์   วิริยะ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103346   นางสาวศิริลักษณ์   ร่อนทอง : เคมี 3ชั่วโมง
5804103353   นางสาวสุพัตรา   มะธุโฆ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103355   นางสาวอภิชญา   หริกุลพิพัฒน์ : เคมี 3ชั่วโมง
5804105333   นายยุทธนา   นงนุช : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101394   นายสุทิน   ปินตาโมงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204349   นางสาวสุภาภรณ์   พวงพิกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101001   นายกฤษดา   ทาวรรณะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101005   นางสาวกุลพัชร   ราชคม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101006   นางสาวเกษรินทร์   กรกฏธนูทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101021   นางสาวฐิติพร   ต๊ะใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101033   นายธีรวัฒน์   เมฆมนต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101042   นางสาวประภารัตน์   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101044   นายพงศกร   ทองเลิศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101048   นางสาวพิมผกา   คำเปียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101049   นางสาวเพชรทราภรณ์   ม่อนคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101054   นางสาวรตินันท์   แกล้ววิกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101055   นางสาวรัฐติภรณ์   ยานะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101056   นางสาวรัตติกาล   ถาวรธนโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101065   นางสาววิภาวี   ปู่แหลง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101066   นางสาววิยะดา   ส่งศรีบุญสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101068   นางสาวศิริประภา   วังเม็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101069   นางสาวศิริพร   สุพรพงค์ภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101071   นายสมเพชร   ลุงแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101077   นางสาวสุดาลักษณ์   อินต๊ะสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101080   นางสาวสุนิสา   ใยสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101089   นายอรรถพล   สิมสีดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101318   นายเกียรติศักดิ์   มุกดานัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101319   นายขจรพงศ์   วังธิยอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101334   นายจีระเษก   ไชยกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101360   นายณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101386   นายนพดล   เรือนสุภาธง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101387   นายนรินทร์   สินธุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101484   นางสาวศุจีภรณ์   เอี่ยมสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101487   นางสาวศุภัทชา   เต๋จ๊ะสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101490   นางสาวสรัลรัตน์   สุขแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101534   นางสาวณัฐการณ์   แก้วพงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102320   นายกิตติพงษ์   เป็งปัน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102324   นางสาวแก้ว   จองมั่น : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102329   นายจักรภัทร   ปลักปลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102343   นายเจตนา   กำจาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102345   นายเจษฎา   ปาลาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102347   นายเจษฎากร   กาบแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102364   นายณฐกร   ดีเจริญกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102385   นายต้นน้ำ   ภู่เหมา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102391   นายทีปกร   สงวนวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102395   นายธนวัฒน์   วิเศษจารุโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102425   นางสาวปวริศา   กุลานุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102460   นางสาวโยธาการณ์   โมลิกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102466   นางสาวรัตน์ชยา   ชินายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102472   นางสาววรางคณา   ปลื้มจิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102487   นางสาวศตพร   เอนกชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102507   นางสาวสายใจ   ยี่ภิญโญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102508   นางสาวสาวิตตรี   สิทธิยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102509   นางสาวสิราวรรณ   บัวบาน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102510   นางสาวสิริชนก   ปานเนียม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102513   นายสุกฤต   เครื่องคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102526   นางสาวอังคณา   สามปุ๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102530   นางสาวอัศรา   งามขำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102531   นางสาวอาทิติยา   สมนาม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102535   นายศิริชัย   อุดมพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806103315   นางสาวกาญจนา   บัวแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103317   นางสาวกิ่งกาญจน์   โปธา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103332   นายจิรัฐิติ   สุกใส : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103341   นายชนาธิป   เชื้อพรมศร : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103356   นางสาวณัฐณิชา   ฉายอรุณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103359   นางสาวณัฐมล   วงค์สายแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103360   นางสาวณัฐวิภา   มูลอิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103368   นางสาวทิวาพร   กองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103370   นางสาวธมนพัชร์   ภิระบัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103387   นางสาวนัฐมล   สงพิมพ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103424   นางสาวพิมพลอย   อุดทาเศษ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103430   นายภาณุพงศ์   นาเจริญ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103449   นายวรเมธ   บุญเฉลียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103454   นางสาววิชชุดา   วงศ์ใจคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103455   นางสาววิชญา   นะราช : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103457   นายวุฒิชัย   สุต๊ะนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103459   นางสาวศรสวรรค์   สมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103460   นางสาวศรัณย์พร   กาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103461   นางสาวศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103507   นางสาวอัจฉรา   ดวงแลบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104325   นางสาวเก็จจุฬา   แก้วจันทร์เพชร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104346   นางสาวชญานี   มูลธิมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104348   นางสาวชนัญญา   ศรีมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104353   นางสาวช่อผกา   หอมมณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104354   นางสาวชัญญา   มณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104355   นางสาวชัญญานุช   แก้วสมบูรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104406   นางสาวนิรชา   ตากล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104407   นางสาวนิรมล   พรมมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104411   นางสาวบุญฑริกา   กุศลส่ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104414   นางสาวเบญญทิพย์   ขวัญสด : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104415   นายปฐมเพชร   แซ่เอี้ยว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104416   นางสาวปนัดดา   ศรีทัดแอ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104417   นางสาวปภัสรา   แสงผึ้ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104419   นางสาวประภัสสร   ปันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104421   นางสาวปาณิสรา   ปุระมาปัด : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104435   นางสาวพิชญ์ธินี   รัศมีมาลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104442   นางสาวพิมพ์ปวีณ์   ซินมุข : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104456   นางสาวมาริสา   แก่นสงสัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104475   นางสาววจี   ยั่งยืน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104477   นางสาววนัชพร   สุขลิตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104478   นางสาววนิชยา   แลใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104479   นางสาววนิดา   พุ่มเพชรสา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104481   นางสาววรนิษฐา   คัมภิรานนท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104490   นางสาววิวรรณา   เหลืองเมฆา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104491   นางสาววิศรุตา   พลอยบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104493   นางสาวศรวณีย์   ใจแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104495   นางสาวศราสินี   นาคคงคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104496   นางสาวศรุตา   วิลัยทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104508   นายศุภกฤต   ติงพิพัฒนกัมพล : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104525   นางสาวสุภาพรรณ   ไชยวรรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104529   นางสาวหทัยภัทร   อินต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105004   นายจัตตุโชค   ปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105007   นางสาวฐิติญา   อ่วมโอฬาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105016   นางสาวณิชกานต์   เอื้องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105039   นายวิศรุต   ทิมสุวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105047   นายสมรส   ลุงแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105049   นางสาวสายใหม   สาห่อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105056   นางสาวอติพร   พลธนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105346   นางสาวนัชชา   แถลงนิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5809101328   นางสาวฐานิดา   เกียรติมหาไชย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101332   นางสาวดลยา   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5810101301   นางสาวกนกพร   จูหว้า : การประมง 3ชั่วโมง
5810101302   นายกฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101308   นางสาวเกวรินทร์   สารพรม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101311   นางสาวคณัสนันท์   ทองสุ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101321   นายชนาธิป   ชิตพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101322   นายชาญชัย   ชนก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101341   นางสาวธรณ์ธนัญสร   มีก่ำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101345   นางสาวธัญชนก   แก้วพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101346   นางสาวธัญสิริ   บุญเกิด : การประมง 3ชั่วโมง
5810101347   นางสาวธีรภรณ์   บ้านคุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101349   นายธีระวุฒิ   ไชยวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101351   นายนันทวุฒิ   พรรคพิง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101354   นางสาวนุชจรี   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101356   นางสาวนุชนาฎ   ต๊ะรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101357   นางสาวนุชนาถ   ต๊ะมัง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101360   นายปภังกร   ไม่โรยรส : การประมง 3ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101389   นางสาววรดา   ศรีใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101395   นายวัชระ   มาตวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101396   นายวัฒน์ธีรพงษ์   ศรีเพิ่มภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101397   นายวัฒนา   ศรประสิทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101400   นายศราวุธ   ทองคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101404   นางสาวศิรภัสสร   เพ็ชรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101407   นายศุภกร   นันอำไพ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101409   นายสมบูรณ์   หน่อคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101421   นางสาวสุนิตา   สวัสดิแพทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101422   นางสาวสุพัตรา   ป้อเครือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101423   นางสาวสุรัสวดี   บัวทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101424   นางสาวเสาวลักษณ์   นิมิตรศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101425   นางสาวหทัยภัทร   งามนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101426   นายอดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 3ชั่วโมง
5810101428   นางสาวอทิตติยา   พลสูงเนิน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101432   นางสาวอังคณา   พรมผาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101434   นางสาวอัฉราพรรณ   สุธรรมมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101437   นางสาวอารีย์รัตน์   ใจเมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101438   นางสาวอารีวรรณ   มูลตรี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101439   นางสาวอุมลรัตน์   กุศล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101440   นางสาวอุไรรัตน์   ศรีไม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5812101303   นางสาวกวิสรา   สารกุมาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101305   นางสาวกัลยรัตน์   เภากุ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101347   นายปราโมทย์   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101348   นายปัณณวิชญ์   อินคง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101360   นายภูมินันท์   หน่อโอย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101388   นางสาวศุภากร   ทวีราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101408   นางสาววิภาภรณ์   ดีฝั้น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812106303   นายกิตติพงษ์   ปานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106305   นายไกรวิชญ์   หล้าคำมี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106309   นายจักรวรรดิ   หมอกลิ้ม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106331   นายเดชาธร   จันต๊ะคาด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106334   นายเทียนชัย   กันธิมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106355   นางสาวปิยาภรณ์