โครงการเสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง” และ กิจกรรมการโต้วาทีภาคีต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
-
วันที่เริ่มต้น 05/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อำพร เวียตตัน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5505104406   นายสุชานนท์   เตโช : การปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5512102415   นายณัฐชนน   รัตนมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601126308   นางสาวติตราภรณ์   คำแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126312   นางสาวนันทกานต์   โตงาม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126336   นางสาวสุภางค์ศิริ   หมันหลี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5605101319   นางสาวจุรีนุช   สุขคำเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101400   นายศุภชัย   ถอสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101414   นายอานนท์   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104387   นางสาวศศิลักษณ์   ปรางค์ชัยกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5609101444   นางสาวสุพัตรา   โกษาจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102367   นายอัครพล   เอื้อศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105403   นายอภิสิทธิ์   กุเวสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101411   นายเสกสันต์   ชัยนาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705201303   นายกิตติพงษ์   ศรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5706103473   นายอนวัช   สายเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5710101017   นายประพนธ์   เกิดจำรูญ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101369   นางสาวพิรญาณ์   เทพแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5714101327   นายณรงค์เดช   สิงห์กัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101341   นายธีรนัย   ยุวศิริกุลชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101404   นางสาวอธิชา   แซ่มั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5722101318   นายจักรกฤษณ์   บุญซาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101330   นายทศพล   พรหมอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101338   นางสาวนราภร   คำเชียงเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101344   นางสาวเบญจพร   นิลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101364   นางสาวมาริษา   ทำดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101402   นางสาวสุธินี   ลืมหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101404   นางสาวสุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101405   นางสาวสุภาพรรณ   วงศ์อนันต์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101406   นางสาวสุมิตรา   นิลพันธ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101419   นางสาวอรอุมา   ไพริน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5801101008   นายณเคนทร์   คำนันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102499   นางสาวมนันยา   ศรีจันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105335   นายธนวัช   จันทะเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105341   นายธีรวัฒน์   บัวเพ็ชร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105343   นายนนทวัชร์   สุทาชัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105361   นายภาคภูมิ   ปวนปันวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105362   นายภาณุ   หมื่นโฮ้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105373   นายวิทวัส   คันธรัตน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5801125301   นางสาวกชพร   อินต๊ะปาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125303   นางสาวกนกพร   วงศ์กันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125304   นางสาวกรกช   ภูมิถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125305   นายกิตติภพ   ทั้งสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125306   นายกุศล   สุวรรณใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125308   นางสาวจารุวรรณ   รำไพบรรพต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125309   นางสาวจีราวดี   คำศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125312   นางสาวเจนจิราพร   อาคมวัฒนะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125314   นางสาวชนิกานต์   กองมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125315   นางสาวชัญญานุช   ต่างสกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125316   นายชาญณรงค์   กาวยุ่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125317   นางสาวญาสุมินทร์   ธิจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125319   นางสาวณัฐกมล   ผลพิมาย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125322   นางสาวณัฐริกา   ภูวังหม้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125325   นางสาวทานตะวัน   ภิรักษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125328   นางสาวนันทวรรณ   เขตรสุวรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125329   นางสาวนุชนาฏ   วงศ์ใจแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125331   นางสาวประภากร   กาละเกตุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125335   นางสาวปิยาพัชร   ตันนารัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125337   นางสาวพนิดา   สาลีอาจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125338   นางสาวพัชรี   โพธิ์ภักดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125339   นางสาวพินทุสร   ใหม่ปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125340   นางสาวภัณฑิรา   เนตรแสงสี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125344   นางสาวมัธรินทร์   ขันเล็ก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125346   นายยุทธนา   ขจิตเพชรจรัส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125347   นางสาวยุภาพร   กาบขาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125348   นางสาวรณิษฐา   เชื้อแขก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125350   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125352   นางสาววิภาดา   พรมทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125353   นางสาววิภารัตน์   จัตุชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125354   นางสาวศศิธร   ขุนเงิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125355   นางสาวศิริพร   วงศ์ดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125358   นางสาวศิริวรรณ   งามประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125359   นางสาวศิริวรรณ   ยอดแก้วเหลือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125364   นางสาวสุจิตตรา   มณีขัติย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125366   นางสาวสุทธิดา   ต๊ะปัญญา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125368   นางสาวสุธิตา   จันทร์ภูทิพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125371   นางสาวอรจิรา   แถวนาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125372   นางสาวอรทัย   คล้ายเนียม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125374   นางสาวอรุณลักษณ์   จะหละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125375   นางสาวอังคณา   จำปาวัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125376   นางสาวอัฉราพร   สุจันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125378   นางสาวอิษยา   พรมคณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125379   นางสาวอู๊   นายต๊ะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125380   นายเอกชัย   นุสอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125381   นายศิธรินทร์   จันทร์ตื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125385   นายปวริศร์   สุนทรนนท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801126301   นายก้องเกียรติ   แก่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126306   นางสาวจิณห์วรา   กันหมุด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126308   นางสาวฉัตรสุดา   จันทร์ปิง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126311   นายชลกร   สันนิถา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126317   นางสาวนัฐลินี   จินดาแสงสี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126318   นางสาวบุรพร   ศรพรหม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126321   นางสาวปิยวรรณ   พันโสดา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126322   นางสาวปิยะนัด   ศรีพันลม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126323   นายเผด็จชัย   ใจยะ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126324   นางสาวพัชรพร   กลิ่นแย้ม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126325   นางสาวพาขวัญ   สมฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126326   นางสาวพิมพ์นิภา   ไพรพนากุล : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126328   นายภาณุชิตย์   ศิริการ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126329   นางสาวเมทินี   ปันมาเรือน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126330   นางสาวยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126332   นางสาววราพรรณ   ปันติ๊บ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126337   นางสาวสิริกาญจน์   ดีนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126341   นางสาวอัจฉริยา   ทองเจียม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126342   นางสาวอาภาภรณ์   แก่นปัดชา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5803102342   นางสาวพิมพ์วลัญช์   พัฒนเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5803103336   นางสาวรัชนีกร   ใสยาท : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804101353   นายนุติ   บันใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804102301   นางสาวกมลชนก   สิงห์เรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102302   นางสาวกรกมล   ศรีประเสริฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102303   นางสาวกัญญารัตน์   บุญเรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102304   นางสาวกัลยกร   หาญนิรันดร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102306   นางสาวจิรนันท์   ขัดทะเสมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102307   นางสาวจุฑารัตน์   อกนิษฐ์กุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102308   นางสาวจุไรลักษณ์   ทำบุญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102310   นางสาวชนนุช   อัคควรรณโณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102312   นางสาวชุติมา   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102314   นางสาวฑิตยา   ชมภูศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102316   นางสาวณัฐชยา   ลำน้อย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102323   นางสาวธัญญารัตน์   ลาโซ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102324   นายธันยบูรณ์   ศรีนวลอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102326   นางสาวนิรชา   ขุนใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102327   นางสาวนิรัชชา   สุริยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102328   นางสาวบุญสิตา   วงศ์บุตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102329   นางสาวบุษบาวรรณ   การมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102331   นางสาวเบญจวรรณ   พงค์สุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102333   นางสาวปริญญานุช   ปินนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102334   นางสาวปัญญาภา   อ้วนสะอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102342   นางสาววนิดา   ทารินทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102343   นางสาววริศรา   เรือนพันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102350   นางสาวศิริขวัญ   สุนันต๊ะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102351   นางสาวศิริพร   จินตนาวิจักขณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102353   นางสาวสิริกานต์   กองแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102355   นายสุทธิชัย   ใจแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102358   นางสาวสุลัดดา   บัวแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804103313   นางสาวชลิตา   ท่าหาญ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103317   นางสาวณฤฌา   รามแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
5804103319   นางสาวธัญจิรา   ทรงกลิ่น : เคมี 3ชั่วโมง
5804103321   นางสาวธิดารัตน์   เปาป่า : เคมี 3ชั่วโมง
5804103328   นางสาวปิยธิดา   คำแหง : เคมี 3ชั่วโมง
5804103336   นางสาวมณฑิรา   พาพันธุ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103338   นางสาวมะลิวัลย์   ฉางข้าวพรม : เคมี 3ชั่วโมง
5804103339   นางสาวรัตนา   แก้วคำ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103340   นางสาวลัดดาวัลย์   วิริยะ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103346   นางสาวศิริลักษณ์   ร่อนทอง : เคมี 3ชั่วโมง
5804103353   นางสาวสุพัตรา   มะธุโฆ : เคมี 3ชั่วโมง
5804103355   นางสาวอภิชญา   หริกุลพิพัฒน์ : เคมี 3ชั่วโมง
5804105333   นายยุทธนา   นงนุช : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101394   นายสุทิน   ปินตาโมงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204349   นางสาวสุภาภรณ์   พวงพิกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101001   นายกฤษดา   ทาวรรณะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101005   นางสาวกุลพัชร   ราชคม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101006   นางสาวเกษรินทร์   กรกฏธนูทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101021   นางสาวฐิติพร   ต๊ะใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101033   นายธีรวัฒน์   เมฆมนต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101042   นางสาวประภารัตน์   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101044   นายพงศกร   ทองเลิศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101048   นางสาวพิมผกา   คำเปียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101049   นางสาวเพชรทราภรณ์   ม่อนคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101054   นางสาวรตินันท์   แกล้ววิกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101055   นางสาวรัฐติภรณ์   ยานะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101056   นางสาวรัตติกาล   ถาวรธนโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101065   นางสาววิภาวี   ปู่แหลง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101066   นางสาววิยะดา   ส่งศรีบุญสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101068   นางสาวศิริประภา   วังเม็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101069   นางสาวศิริพร   สุพรพงค์ภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101071   นายสมเพชร   ลุงแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101077   นางสาวสุดาลักษณ์   อินต๊ะสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101080   นางสาวสุนิสา   ใยสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101089   นายอรรถพล   สิมสีดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101318   นายเกียรติศักดิ์   มุกดานัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101319   นายขจรพงศ์   วังธิยอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101334   นายจีระเษก   ไชยกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101360   นายณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101386   นายนพดล   เรือนสุภาธง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101387   นายนรินทร์   สินธุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101484   นางสาวศุจีภรณ์   เอี่ยมสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101487   นางสาวศุภัทชา   เต๋จ๊ะสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101490   นางสาวสรัลรัตน์   สุขแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101534   นางสาวณัฐการณ์   แก้วพงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102320   นายกิตติพงษ์   เป็งปัน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102324   นางสาวแก้ว   จองมั่น : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102329   นายจักรภัทร   ปลักปลา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102343   นายเจตนา   กำจาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102345   นายเจษฎา   ปาลาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102347   นายเจษฎากร   กาบแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102364   นายณฐกร   ดีเจริญกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102385   นายต้นน้ำ   ภู่เหมา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102391   นายทีปกร   สงวนวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102395   นายธนวัฒน์   วิเศษจารุโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102425   นางสาวปวริศา   กุลานุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102460   นางสาวโยธาการณ์   โมลิกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102466   นางสาวรัตน์ชยา   ชินายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102472   นางสาววรางคณา   ปลื้มจิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102487   นางสาวศตพร   เอนกชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102507   นางสาวสายใจ   ยี่ภิญโญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102508   นางสาวสาวิตตรี   สิทธิยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102509   นางสาวสิราวรรณ   บัวบาน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102510   นางสาวสิริชนก   ปานเนียม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102513   นายสุกฤต   เครื่องคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102526   นางสาวอังคณา   สามปุ๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102530   นางสาวอัศรา   งามขำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102531   นางสาวอาทิติยา   สมนาม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102535   นายศิริชัย   อุดมพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806103315   นางสาวกาญจนา   บัวแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103317   นางสาวกิ่งกาญจน์   โปธา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103332   นายจิรัฐิติ   สุกใส : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103341   นายชนาธิป   เชื้อพรมศร : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103356   นางสาวณัฐณิชา   ฉายอรุณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103359   นางสาวณัฐมล   วงค์สายแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103360   นางสาวณัฐวิภา   มูลอิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103368   นางสาวทิวาพร   กองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103370   นางสาวธมนพัชร์   ภิระบัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103387   นางสาวนัฐมล   สงพิมพ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103424   นางสาวพิมพลอย   อุดทาเศษ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103430   นายภาณุพงศ์   นาเจริญ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103449   นายวรเมธ   บุญเฉลียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103454   นางสาววิชชุดา   วงศ์ใจคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103455   นางสาววิชญา   นะราช : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103457   นายวุฒิชัย   สุต๊ะนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103459   นางสาวศรสวรรค์   สมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103460   นางสาวศรัณย์พร   กาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103461   นางสาวศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103507   นางสาวอัจฉรา   ดวงแลบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104325   นางสาวเก็จจุฬา   แก้วจันทร์เพชร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104346   นางสาวชญานี   มูลธิมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104348   นางสาวชนัญญา   ศรีมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104353   นางสาวช่อผกา   หอมมณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104354   นางสาวชัญญา   มณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104355   นางสาวชัญญานุช   แก้วสมบูรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104406   นางสาวนิรชา   ตากล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104407   นางสาวนิรมล   พรมมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104411   นางสาวบุญฑริกา   กุศลส่ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104414   นางสาวเบญญทิพย์   ขวัญสด : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104415   นายปฐมเพชร   แซ่เอี้ยว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104416   นางสาวปนัดดา   ศรีทัดแอ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104417   นางสาวปภัสรา   แสงผึ้ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104419   นางสาวประภัสสร   ปันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104421   นางสาวปาณิสรา   ปุระมาปัด : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104435   นางสาวพิชญ์ธินี   รัศมีมาลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104442   นางสาวพิมพ์ปวีณ์   ซินมุข : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104456   นางสาวมาริสา   แก่นสงสัย : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104475   นางสาววจี   ยั่งยืน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104477   นางสาววนัชพร   สุขลิตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104478   นางสาววนิชยา   แลใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104479   นางสาววนิดา   พุ่มเพชรสา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104481   นางสาววรนิษฐา   คัมภิรานนท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104490   นางสาววิวรรณา   เหลืองเมฆา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104491   นางสาววิศรุตา   พลอยบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104493   นางสาวศรวณีย์   ใจแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104495   นางสาวศราสินี   นาคคงคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104496   นางสาวศรุตา   วิลัยทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104508   นายศุภกฤต   ติงพิพัฒนกัมพล : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104525   นางสาวสุภาพรรณ   ไชยวรรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104529   นางสาวหทัยภัทร   อินต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105004   นายจัตตุโชค   ปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105007   นางสาวฐิติญา   อ่วมโอฬาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105016   นางสาวณิชกานต์   เอื้องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105039   นายวิศรุต   ทิมสุวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105047   นายสมรส   ลุงแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105049   นางสาวสายใหม   สาห่อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105056   นางสาวอติพร   พลธนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105346   นางสาวนัชชา   แถลงนิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5809101328   นางสาวฐานิดา   เกียรติมหาไชย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101332   นางสาวดลยา   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5810101301   นางสาวกนกพร   จูหว้า : การประมง 3ชั่วโมง
5810101302   นายกฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101308   นางสาวเกวรินทร์   สารพรม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101311   นางสาวคณัสนันท์   ทองสุ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101321   นายชนาธิป   ชิตพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101322   นายชาญชัย   ชนก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101341   นางสาวธรณ์ธนัญสร   มีก่ำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101345   นางสาวธัญชนก   แก้วพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101346   นางสาวธัญสิริ   บุญเกิด : การประมง 3ชั่วโมง
5810101347   นางสาวธีรภรณ์   บ้านคุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101349   นายธีระวุฒิ   ไชยวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101351   นายนันทวุฒิ   พรรคพิง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101354   นางสาวนุชจรี   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101356   นางสาวนุชนาฎ   ต๊ะรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101357   นางสาวนุชนาถ   ต๊ะมัง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101360   นายปภังกร   ไม่โรยรส : การประมง 3ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101389   นางสาววรดา   ศรีใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101395   นายวัชระ   มาตวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101396   นายวัฒน์ธีรพงษ์   ศรีเพิ่มภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101397   นายวัฒนา   ศรประสิทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101400   นายศราวุธ   ทองคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101404   นางสาวศิรภัสสร   เพ็ชรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101407   นายศุภกร   นันอำไพ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101409   นายสมบูรณ์   หน่อคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101421   นางสาวสุนิตา   สวัสดิแพทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101422   นางสาวสุพัตรา   ป้อเครือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101423   นางสาวสุรัสวดี   บัวทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101424   นางสาวเสาวลักษณ์   นิมิตรศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101425   นางสาวหทัยภัทร   งามนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101426   นายอดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 3ชั่วโมง
5810101428   นางสาวอทิตติยา   พลสูงเนิน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101432   นางสาวอังคณา   พรมผาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101434   นางสาวอัฉราพรรณ   สุธรรมมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101437   นางสาวอารีย์รัตน์   ใจเมา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101438   นางสาวอารีวรรณ   มูลตรี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101439   นางสาวอุมลรัตน์   กุศล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101440   นางสาวอุไรรัตน์   ศรีไม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5812101303   นางสาวกวิสรา   สารกุมาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101305   นางสาวกัลยรัตน์   เภากุ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101347   นายปราโมทย์   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101348   นายปัณณวิชญ์   อินคง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101360   นายภูมินันท์   หน่อโอย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101388   นางสาวศุภากร   ทวีราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101408   นางสาววิภาภรณ์   ดีฝั้น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812106303   นายกิตติพงษ์   ปานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106305   นายไกรวิชญ์   หล้าคำมี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106309   นายจักรวรรดิ   หมอกลิ้ม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106331   นายเดชาธร   จันต๊ะคาด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106334   นายเทียนชัย   กันธิมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106355   นางสาวปิยาภรณ์   จินะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106361   นางสาวพิมนิกา   นิวันติ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106375   นายศรัณย์   วงค์ใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106377   นายศิริราช   สิทธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106380   นางสาวศุภานันท์   สุปง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106381   นางสาวสโรชา   ทะใจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106382   นายสิทธิธร   คำทร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106383   นายสิทธิวัฒน์   เปียงเพี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106385   นายสุกัลย์   พนเจริญสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106394   นายอภิวุฒิ   ชื่นจิตต์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812107302   นายกฤษฎา   ธนารักษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5812107323   นายธนภัทร   จิตนาวณิชย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5812107324   นายธนวัฒน์   โพธิ์พันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5812107342   นายพีรวัชร   สินพยัคฆ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง