โครงการ ปั่นกัน กั้นโกง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
-
วันที่เริ่มต้น 22/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นการณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ขยายไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง เป็นการแสดงพลังการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 48 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   48 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นกัน กั้นโกง จำนวน 48 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล