โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 21/06/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพ ควรแก่การบูชา เป็นปูชนียบุคคล ผู้เป็นที่พึ่งและผู้นำทางจิตวิญญาณแก่สังคม
ผู้ที่จะเป็นครูได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมากเพราะการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้ไม่เพียงแต่ครูจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น แต่ต้องสอนให้ศิษย์เป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพของสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดครูจึงมีพระคุณเปรียบประดุจพ่อแม่คนที่สองของเรา
ดังนั้นทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้คาราวะครูอาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และรับโอวาทคำสอนจากครูอาจารย์ในการศึกษาเล่าเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3850 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล