โครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และร่วมลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน

วันที่เริ่มต้น 25/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/02/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม โดยสอดแทรกความรู้วิชาการที่หลากหลาย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ประกอบกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล