โครงการค่าย "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020"

วันที่เริ่มต้น 16/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรภาคี 13 องค์กร จัดทำหลักสูตร โครงการค่าย "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020" เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกและบทบาทของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดจัดอบรมในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020 จำนวน 8 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล