โครงการเวทีสภาเพื่อชาวประชาแม่โจ้ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 23/03/2559 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2559 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5701101350   นางสาวเยาวเรศ   มาเละ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5701101355   นางสาววริษฐา   เครือฮวบ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 18ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
สภานักศึกษาซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการเวทีสภาเพื่อชาวประชาแม่โจ้ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีรวบรวมและแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นเวทีสื่อกลางในการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ของนักศึกษา แฃะเป็นเวทีบรรยายข้อดี-ข้อเสียเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้นักศึกษาได้ทราบ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   100000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 100000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล