โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 25/01/2557 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 25/01/2557 เวลา 23:00
สถานที่จัด ลานหอพักฝค.(ฝึกหัดครู) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ทำให้ที่รับผิดชอบในการจัดที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาชั้นปี๑ หลักสูตร ๔ - ๕ ปี ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางงานหอพักจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน การมีความเข้าใจกัน ความผูกพักกัน ความรักและสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งการเรียนรู้ทักษะชีวิตอันเป็นรากฐานของการจะผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยได้รู้จักกัน ทางงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา จึงได้ร่วมกับชมรมชาวหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ขออนุมัติจัดโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น โดยภาคเช้าจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยขึ้นเยี่ยมชมห้องพักของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ภาคกลางคืนจะมีจัดกิจกรรมสันทนาการ อาทิการแสดงของนักศึกษาในแต่ละหอพัก การแสดงดนตรี การประกวดมิส-มิสเตอร์ชาวหอพัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2311 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   22400 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 22400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหอพักทั้งหอพักนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ช่วงเย็นจัดให้มีการประกวดของนักศึกษาภายในหอพัก เพื่อให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการแสดงออกของนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล