โครงการประกวด AEC 3R AMBASSADOR ปี 2014 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
AEC 3R AMBASSADOR 2014
วันที่เริ่มต้น 30/10/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 01/11/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด จังหวัดสมุทรสงคราม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปลายปี 2549 มีสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งเข้าเป็นเครือข่าย โดยร่วมดำเนินงานระบบการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ธนาคารวัสดุรีไซเคิล ร้าน 0 บาทและการประกวด AMBASSADOR ซึ่งจากการดำเนินงานมากว่า 6 ปี พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ คือ บุคลากรขาดความเข้าใจและความตระหนัก อันเนื่องมาจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาจะมีการหมุนเวียนอยู่ทุกปี จึงทำให้เกิดเป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่องได้
ดังนั้น ปี 2557 TIPMSE จึงดำเนินการผลักดันให้เกิดกลุ่มหรือชมรมด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้เกิดเจ้าภาพหลักที่เป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษา แล้วจึงพัฒนาโดยใช้กิจกรรมเข้าค่ายอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่นิสิต นักศึกษากลุ่มนี้ รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มหรือชมรมที่ผ่านการอบรมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กิจกรรมภายใน 1 ปี และผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปอีกด้วย
นอกจากนี้ TIPMSE ยังสานต่อกิจกรรมการประกวดทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล TIPMSE AMBASSADOR ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น 3R AMBASSADOR (เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ) โดยปี 2556 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมการประกวดภายใต้ชื่อ AEC 3R AMBASSADOR เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าร่วม และในปี 2557 TIPMSE เล็งเห็นถึงผลตอบรับที่ดีจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีกิจกรรม AEC 3R AMBASSADOR เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล