โครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ(แม่โจ้)

วันที่เริ่มต้น 07/06/2559 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 07/06/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5701113307   นางสาวณัฐริกา   โปธาพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5703102350   นางสาวศศิประภา   สุภาหาญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5706101397   นางสาวภรภัทร   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5801125312   นางสาวเจนจิราพร   อาคมวัฒนะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125355   นางสาวศิริพร   วงศ์ดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5804101343   นายธีราวุฒิ   หงษ์ฟ้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5804105301   นางสาวกนกวรรณ   ไพรวัลย์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101389   นางสาวสายฝน   กองมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5806102480   นายวิทวัส   สมใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102511   นางสาวสิริยากร   ดอนชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 3ชั่วโมง
5810101413   นายสันติภาพ   อยู่คร้าม : การประมง 3ชั่วโมง
5812106333   นางสาวทิพย์วรรณ   ลุนวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5822101387   นางสาวระพีพรรณ   มุ่งมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ได้สถาปนาเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จนถึงปี พ.ศ. 2539 จึงสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจริญเติบโตและมีประวัติอันยาวนาน แม้ไม่อาจเทียบได้กับการเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่มีอายุไม่มาก แต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการพัฒนาด้านภูมิปัญญาการเกษตรที่เป็นต้นแบบ และมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สร้างเรื่องราวที่เป็นตำนานการพลิกผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมาเป็นผืนดินที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร และส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรที่เป็นของบรรพบุรุษที่บุกเบิกการเกษตรกรรมมาด้วยความยากลำบาก ให้คงอยู่ และเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่มีความมั่นคงและเติบโตได้ อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล