โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชุมชนบริหาศาสตร์ ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 15/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเทพ พงษ์พานิช 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์กับบัณฑิตและนักศึกษาที่ยังคงเรียนอยู่ เป็นการสร้างความสัมพันะ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 325 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   325 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล