โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 21/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/02/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานหอพักฝค.(ฝึกหัดครู) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5401101301   นางสาวกฤชญา   ปัญญา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401101353   นายวีระชัย   โตทอง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401101358   นายสมพร   บุญเฉลียว : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5401102484   นายอรรถพร   ชูธรรมเจริญ : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5401113331   นายศรัณยู   สุดี : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5401123386   นางสาวรินรดา   แซ่ว่าง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5401126310   นายเทพสกล   กันทะวัง : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
5403101343   นายอนิรุจน์   สุขประโคน : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5405101319   นายทมนัย   วงษ์ใส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5405101329   นายธวัชชัย   ทรายแก่น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5406102321   นางสาวชลธิชา   สวนสำราญ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 8ชั่วโมง
5410101404   นายแสงชัย   เหมรัตนากร : การประมง 8ชั่วโมง
5412106388   นางสาววารินทิพย์   ปินตาเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5418102334   นางสาวมีนารินทร์   รามสูต : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
5422101307   นางสาวกาญจน์มนัส   ศิลป์บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5422101308   นายกิตติพงษ์   บัวแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
5501101377   นายสุทธิศักดิ์   ลาภิณอนันต์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5501101378   นายสุธิดล   จันทะวิสิทธิ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5501101385   นายองอาจ   ปงกันมูล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5501113330   นางสาววัลย์ลดา   ศรีสำราญ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5501123368   นางสาวพัชยาภรณ์   สิงหรัญ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5501124336   นางสาวสุพรรณี   อัครโกษิตย์ : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
5503102305   นางสาวจารุณี   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5504101412   นายอมรศิลป์   เกรียงไกรสีห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5504102336   นางสาวรัชนี   จะหลู่ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5505101389   นางสาววริศรา   ยารังษี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5505101413   นางสาวหทัยกาญจน์   จันทะนะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5505101414   นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญวิจิตร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5505101419   นางสาวอริศรา   ยารังษี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5506102391   นายสิรภพ   รุธีรยุทธ : การตลาด 8ชั่วโมง
5506103315   นางสาวจันทร์ธิดา   จำนงชัยดี : บัญชี 8ชั่วโมง
5506103359   นางสาวปนัญญา   แตงอุดม : บัญชี 8ชั่วโมง
5506103407   นายศราวุธ   อาดปัญญา : บัญชี 8ชั่วโมง
5509101466   นางสาวสุทธิณี   จันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5512101354   นางสาวปวีณา   พงษ์เพชราภรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5512101357   นางสาวปิยฉัต   กลิ่นไทย : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5522101375   นางสาวรัตนาภรณ์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601101388   นางสาวอรทัย   สอดศรี : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601102352   นางสาวณัฐธิดา   บุญสอาด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5601102385   นางสาวบงกชกร   น้อยพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5601102474   นางสาวหนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5601102481   นางสาวอรวรรณ   ชาวนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5601105328   นายชัพวิชญ์   นันทานนท์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5601105334   นายณรงค์ฤทธิ์   น่วมโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5601105389   นางสาววราภรณ์   คมมั่น : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5601105421   นางสาวอัจฉราภรณ์   คำตะนิตย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5601113307   นางสาวคุณัญญา   ชิดทอง : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5601113326   นางสาวนันทิกานต์   แก้วมา : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5601113338   นางสาวเพ็ญนภา   ทีรอม : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5601113343   นางสาววรรษพร   ภัทรจามรกุล : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5601126336   นางสาวสุภางค์ศิริ   หมันหลี : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
5603103324   นางสาวปัทมาพร   มัจฉา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5604102331   นางสาวพิมพรรณ   วสุนันต์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5604105322   นางสาวนันทกา   แก้วสวย : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5604105335   นางสาวมธุรดา   กรัพนานนท์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5604105355   นางสาวสุชานันท์   โดนสูงเนิน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5605204318   นางสาวดาวสว่าง   วิญญูรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5606101363   นางสาวนุชนาถ   จำปาทิพย์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606103308   นางสาวกัณนิกา   หน่อคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
5606103353   นางสาวธมลวรรณ   ธรรมสละ : บัญชี 8ชั่วโมง
5606104411   นางสาวสุรีย์พร   แซ่เล่า : การเงิน 8ชั่วโมง
5606105321   นายจิราวัฒน์   แสงลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5610101410   นางสาวสุดาพร   แสงอินถา : การประมง 8ชั่วโมง
5610101421   นางสาวอมรรัตน์   ธานินพงศ์ : การประมง 8ชั่วโมง
5612101349   นางสาวปัทมาศ   นามไธสงค์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612101399   นางสาวอัญชลี   จอมปุก : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5612106392   นางสาวอังคณา   จินาสา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5612106393   นางสาวอัจฉรา   เจตนานุเคราะห์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5615123325   นางสาวจุฑามาส   ขำคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5615123356   นางสาวบุศรินทร์   นาวารี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5622101324   นางสาวชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
5622101363   นางสาวพรทิพย์   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
ตามที่งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4-5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ดังนั้นทางงานหอพักจัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ทางงานหอพักจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในหอพักขึ้น โดยในช่วงกลางวันได้จัดให้มีการพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์รอบอาคารหอพัก และในช่วงเย็นจัดให้มีกิจกรรมการออกร้าน การแสดงของนักศึกษาในหอพักและการประกวดMr., Miss, MidMid เพื่อให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2444 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   14000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 14000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหอพักที่ตนเองพักอาศัย อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมห้องพักในดวงใจและห้องพักที่ควรปรับปรุงโดยให้ทุกหอพักลงคะแนนห้องสะอาดและห้องสกปรกประจำหอพัก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักความสะอาด ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมออกร้านและการประกวดMr. Miss" MidMid ตลอดการแสดงของนักศึกษาทุกหอพักเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกทั้งทางด้านความคิดและความสามารถ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล