โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 18/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 6
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 7

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5505104406   นายสุชานนท์   เตโช : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5512102415   นายณัฐชนน   รัตนมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601126308   นางสาวติตราภรณ์   คำแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126312   นางสาวนันทกานต์   โตงาม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126336   นางสาวสุภางค์ศิริ   หมันหลี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5605101319   นางสาวจุรีนุช   สุขคำเมือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101400   นายศุภชัย   ถอสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104333   นางสาวธนัชพร   หอมชื่น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104378   นางสาววนิดา   ชวดชัง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104383   นางสาววัลภา   ชวดชัง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104384   นางสาววาสนา   ตากล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104387   นางสาวศศิลักษณ์   ปรางค์ชัยกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104399   นางสาวสุวนันท์   วงค์เตจ๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5609101444   นางสาวสุพัตรา   โกษาจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706103043   นางสาวนภัส   ไพรพนาศักดิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103051   นางสาวนิรินตรา   อ่อนหวาน : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103072   นางสาวปิยะภรณ์   ช่างวาดเขียน : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103083   นางสาวพิมพ์ประภา   กันทะทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5801113357   นางสาวกุลสตรี   เข็มพิมาย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801124318   นางสาวนิศารัตน์   วุฒินุช : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124324   นางสาวปานตะวัน   พ่วงเอี่ยม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124339   นางสาววิภารัตน์   อบอุ่น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124347   นางสาวสุภมาศ   พิมล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801125386   นางสาวมิรันตรี   วรรณภักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5809101027   นางสาวธัญญารัตน์   มูลรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101044   นางสาวพิชามญชุ์   มิตรวงษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101047   นายภัทรภณ   ปัญญาขัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101073   นางสาวอันธิการ   ยอดทองขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101309   นายเกียรติกมล   มังคะละ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101327   นางสาวณัฐธิกานต์   งามเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101342   นายธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101343   นายธวัชชัย   ใจเย็น : การประมง 6ชั่วโมง
5810101376   นายภัทรวุฒิ   รัตนนิตย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101380   นายเมธิส   ใจเมตตา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101383   นายรมย์รวินท์   ศรีอภัย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101385   นายรวีโรจน์   เดชะผล : การประมง 6ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101431   นายอภิสิทธิ์   ดอนขยัน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101435   นายอัษฎาวุธ   มาละบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
5812101408   นางสาววิภาภรณ์   ดีฝั้น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5814102309   นางสาวกาญจนา   อรุณวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123345   นางสาวธีติมา   สุขไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123367   นางสาวพิมพ์วิภา   นิลสนธิ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123406   นางสาวสุธาสินี   นุสรณ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123407   นางสาวสุพิชฌาย์   สิทธิ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
"กิจกรรม" เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู้การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี ทางองค์การนักศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ดังนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการเปิดโลกกิจกรรมขึ้น เปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กร ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรมอิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าไปสัมผัส ความสำเร็จของผลงานต่างๆ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้ทุกคณะ ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าออกแสดงในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อๆ ไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4900 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล