โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 59"

วันที่เริ่มต้น 09/09/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตมา จากการที่ถูกขนานนามจากชาวโลกว่าเป็นประเทศสยามเมืองยิ้ม เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รักสงบ สันติ และยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร จนกลายเป็นอตัลักษณ์ของไทย ปัจจุบันอารยะธรรมความเจริญของโลกได้เข้ามามีอิทธิพล ทั้งด้านการลงทุน ค้าขาย ซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการค้า มีการแข่งขันสูง ทำให้การเมืองในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ อีกทั้งสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดของสังคมไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู กล่องเกลาจิตใจ ภาวะเศรษฐกิจรัดตัวต้องประกอบสัมมาชีพทั้งอาชีพหลักอาชีพรอง ขระที่สถาบันการศึกษาจะมุ่งเน้นเรื่องการเรียนมากกว่าการอบรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยจึงมีความเร่งร้อน ประชาชนมีความแตกแยกทางความคิดในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัวเครือญาติ เพื่อนสนิท มิตรสหาย และแผ่ขยายไปทุกสังคมไทย
ศิลปะ ดนตรี ประเพณีล้วนเป็นศิลปะที่มีความแปลกประหลาดที่สามารถหลอมรวมบุคคลที่มีความแตกต่างทางความคิดอยู่ร่วมกันได้ เพราะศิลปะ ดนตรี ประเพณีความเป็นมิตรไม่มีศัตรู ช่วยจรรโลงหล่อหลอมจิตใจ ก่อให้เกิดความสุข ความปิติยินดี ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนทำให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรู้จักเห็นใจผู้อื่น
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดงาน " วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 59" ขึ้น ณ ข่วงบุญศรี พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เพลิดเพลินและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อจะได้ร่วมกันรักษาไว้สืบไปอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2380 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล