โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องเชียงใหม่มหานคร:พลังพลเมืองจากชุมชนจัดการตนเองสู่รัฐธรรมนูญและการปฎิรูปประเทศไทย

วันที่เริ่มต้น 28/04/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะทำงานเครื่อข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด(คปจ.)เชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานภาคีเชียงใหม่จัดการตนเอง และภาคีองค์กรและเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้มีการสร้างกรับวนการเรียนรู้และสร้างรูปธรรมความเข้มแข็งพลเมืองเชียงใหม่จึงได้กำหนดเวทีการเรียนรู็และความร่วมมือในการหนุนเสริมพลเมืองจากชุมชนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่มาสู่การจัดการตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล