โครงการ Leadership Development Program #45
Leadership Development Program #45
วันที่เริ่มต้น 10/06/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 12/06/2559 เวลา 13:00
สถานที่จัด ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)ได้กำหนดจัดโครงการ Leadership Development Program ขื้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้นำในสถาบันการศึกาา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญา พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรรมธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล