กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (ครั้งที่ 37)

วันที่เริ่มต้น 19/02/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/02/2558 เวลา 18:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5410101320   นายณรงค์ชัย   ตนอุตร์ : การประมง 16ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 16ชั่วโมง
5506103368   นายพลยศ   พึ่งเคหา : บัญชี 16ชั่วโมง
5512106302   นางสาวกนกพร   โกเกตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 16ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 16ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 16ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 16ชั่วโมง
5603104309   นางสาวฐิรชญา   ยานวัตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 16ชั่วโมง
5603104320   นางสาวพีรชนันท์   พีระเชื้อ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 16ชั่วโมง
5603104324   นางสาวธนธรณ์   ศรีวิชัย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 16ชั่วโมง
5606103341   นายณัฐวัฒน์   ภัทรเกษวิทย์ : บัญชี 16ชั่วโมง
5615123316   นางสาวจรรยา   เทเวศร์วรกุล : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 16ชั่วโมง
5701102351   นายดิตถรัตม์   ขัติยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 16ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5715123377   นางสาวราตรี   วิชาจารย์ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล