โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 02/04/2559 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 03/04/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คำว่า "บุคลิกภาพ" ตามที่ยอมรับโดยทั่วไป หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล แสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกำลังเผชิญอยู่ และพฤติกรรมนี้จะคงเส้นคงวาพอสมควร ลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมและแบบแผนการคิดที่เป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะบุคคลในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม มนุษย์แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนกันไปทุกอย่าง แม้พี่น้องหรือฝาแฝดก็ตาม ทั้งนี้เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความพิเศษและความเป็นหนึ่งในตัวของแต่ละคน (Unique)
บุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม แม้ว่าความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การยอมรับของสังคมนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญนั่นคือบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารที่จะทำให้องค์การทำงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวิธีการบริหารของผู้นำนั้นเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของผู้นำเป็นสำคัญ ไม่ใช่เกิดจากอำนาจที่เป็นทางการและส่งผลให้คนเชื่อและทำตาม
สำหรับนักศึกษาใหม่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในสาขาวิชาต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีผู้นำหรือประธานสาขา เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั้งไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในสาขา ซึ่งการที่ประธานสาขาจะสามารถดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยตามภาระรับผิดชอบได้นั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำมี ทักษะการพูดและบุคลิกภาพที่ดี จึงจะสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธา นำไปสู่การให้ความร่วมมือสมาชิกภายในสาขาวิชานั้น แล้วทำให้งานสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว้ ตรงกันข้ามหากประธานสาขาวิชายังขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีไปบางประการก็อาจส่งผลให้การประสานงานกิจกรรมต่างๆ หรือกับหน่วยงานอื่นๆ เกิดความผิดพลาด ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง และอาจกระทบต่อองค์กรในภาพรวมได้ ซึ่งงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำนักศึกษาใหม่ ให้มีบุคลิกภาพที่ดี และมีวินัยในตนเอง จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำนักศึกษาใหม่ในทางที่ดีขึ้น โดยให้ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางด้านทักษะต่างๆ เช่น ฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน บุคลิกภาพการแต่งกาย เป็นต้น ในรูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล