โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 5 มีนาคม 2559 (ช่วงเช้า)

วันที่เริ่มต้น 05/03/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 05/03/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101329   นายณัฐสิทธิ์   คำพุฒ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101332   นายติณณภพ   สุฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101365   นายพัฒนพงษ์   สุทาชัย : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101368   นางสาวพิชญาวี   ศรีแสน : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101371   นางสาวภัทราภรณ์   ศรีลา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605204354   นายอนุชิต   ใจคำธรรม : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5805101367   นางสาวรุ่งรัศมี   ปัญญาเมือง : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
เสวนา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่่นในการกำหนดชะตากรรม ของตนเองเพื่อความสุขของเกษตรกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล