โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 01/06/2556 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2556 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5305104319   นางสาวชฎาพร   จันทร์ผา : การปกครองท้องถิ่น 120ชั่วโมง
5305104364   นายวชิรพล   ม่อยเงิน : การปกครองท้องถิ่น 120ชั่วโมง
5305104372   นายวุฒิพงษ์   จิวเดช : การปกครองท้องถิ่น 120ชั่วโมง
5305104376   นายสกล   บุญทวีสิริพร : การปกครองท้องถิ่น 120ชั่วโมง
5306104346   นางสาวยุพารัตน์   ท่วมแก้ว : การเงิน 120ชั่วโมง
5312101333   นายณัฐพงศ์   ดีบุญ : เศรษฐศาสตร์ 120ชั่วโมง
5312102356   นายดำรงศักดิ์   อินจอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5322101329   นางสาวชนกภรณ์   แรงดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 120ชั่วโมง
5401101338   นายภานุพงษ์   อุลิต : พืชไร่ 120ชั่วโมง
5401105330   นางสาวปฐวี   บัวสะอาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 120ชั่วโมง
5401113327   นางสาวรุ่งนภา   สีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 120ชั่วโมง
5403105309   นายณัฐพงษ์   โสภณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 120ชั่วโมง
5404102327   นายปฏิพล   บุญตัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 120ชั่วโมง
5404102334   นายพัสกร   คุณารักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 120ชั่วโมง
5405101402   นางสาวอรณี   ชะโร : รัฐศาสตร์ 120ชั่วโมง
5405104373   นางสาววันชุลี   เกษร : การปกครองท้องถิ่น 120ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 120ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 120ชั่วโมง
5406104372   นายยุรนันท์   สกุณี : การเงิน 120ชั่วโมง
5406104398   นายสมพล   ศิริสุขชัยวุฒิ : การเงิน 120ชั่วโมง
5412102432   นางสาวศิริธร   กันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5414101321   นายณัฐวัฒน์   อภิลักษมีวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 120ชั่วโมง
5414101336   นางสาวเบญจมาศ   ตันติชวลิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 120ชั่วโมง
5422101386   นายวรวิทย์   ดำคงเพชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 120ชั่วโมง
5503105309   นางสาวธัญญารัตน์   ศรียานะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 120ชั่วโมง
5506103084   นายวุฒิชัย   อินต๊ะพิงค์ : บัญชี 120ชั่วโมง
5512101384   นายวชิระ   ติ๊บบุญศรี : เศรษฐศาสตร์ 120ชั่วโมง
5512102415   นายณัฐชนน   รัตนมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5512102416   นายสุรสิทธิ์   พริ้งเพราะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5514101352   นางสาวปาจรีย์   รัตนคีรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 120ชั่วโมง
5522101329   นายทัศน์พล   แสงกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 120ชั่วโมง
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากหลายภูมิภาค หลายสถาบัน ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ และสังคม เมื่อนักศึกษาใหม่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น อาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านจิตใจ การเข้าสังคม การเห็นแก่ตัวขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตนเองต้องเข้ามาอาศัยอยู่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน หรือเป็นบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพได้

ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีของนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อหล่อหลอมแนวความคิด ปรับทัศนคติ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้ เกิดความเอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 78 - ผู้นำองค์กรนักศึกษาทุกองค์กร ต้องประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่อย่างรัดกุม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาทำงานเป็นระบบแบบแผน เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และหาแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. กิจกรรมต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 - เป็นการอำนวยความสะดวกในการรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางจากขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟ เพื่อนำส่งยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากนักศึกษาใหม่อาจคุ้นเคยกับเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่นักศึกษารุ่นพี่แสดงออกถึงความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือของนักศึกษาใหม่
3. กิจกรรมต้อนรับน้องสู่รั้วอินทนิล - นักศึกษาใหม่จะได้รับการเลี้ยงต้อนรับในรูปแบบงานขันโตกล้านนาอันเป็นวัฒนธรรมการเลี้ยงรับรองของภาคเหนือ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และผ่อนคลายจากความกลัวหรือวิตกกังวลที่ต้องมาศึกษาอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
4. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ - นักศึกษาใหม่ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งศาสนาจะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร
5. กิจกรรมแม่โจ้ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมภายในและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย - นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่จะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพราะการเป็นนักศึกษาที่ดีนั้น มิใช่การร่ำเรียนให้ได้ดีเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องมีจิตอาสาพัฒนา พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น สังคมจึงจะเข้มแข็ง
6. กิจกรรมประเพณีเดินวิ่งแม่โจ้สันทราย - นักศึกษาใหม่จะวิ่งไปกลับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังที่ว่าการอำเภอสันทราย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบประชาวบ้านในชุมชนสันทราย และสร้างให้นักศึกษาใหม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
7. กิจกรรมแสดงความยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วอินทนิล - เป็นกิจกรรมที่แสดงให้ชัดเจนถึงความผูกพันอันเหนียวแน่นระหว่างลูกแม่โจ้ โดยที่ศิษย์เก่า และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะเจิมหน้าผากให้นักศึกษาใหม่ เพื่อแสดงความยินดีที่นักศึกษาใหม่พร้อมจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน
8. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 78 - ในทางภาคเหนือนั้น การบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีการเรียกสติกลับคืนมาสู่ตนเอง ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้นักศึกษาใหม่ระลึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่พึงกระทำเมื่อเป็นนักศึกษา การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคม

เมื่อนักศึกษาผ่านกิจกรรมการหล่อหลอมพฤติกรรมข้างต้นแล้ว จะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง อดทน และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล