โครงการค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนรัปปาปอร์ต

วันที่เริ่มต้น 15/02/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด โรงเรียนรัปปาปอร์ต บ้านป่าเกี๊ยะใน ตำบลบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5505104306   นายกฤตเมธ   พ่วงรัก : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104325   นายชิตพล   เดชะบุญ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104401   นายสิทธิชัย   ตาจุมปา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104415   นายอนันต์   วันดี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204302   นายกษิกฤษฏิ์   จิตตรง : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204307   นายจิรายุ   ผิวขาว : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204312   นางสาวณัฐชยา   ขอบรูป : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204319   นายธนพล   เทพประสงค์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204333   นายปฐมพงศ์   วงศ์คำปัน : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204338   นายพนะสิทธิ์   ศรีพันธ์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204342   นายเพิ่มพูน   ชัยเดช : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204350   นายวชิระ   กฤตชิระชัย : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204353   นายวโรดม   สุดสะอาด : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204355   นางสาววิลาวัณย์   จอมใจ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204360   นางสาวสกาวเดือน   เริงศาสน์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204364   นางสาวสุพัตรา   เสมาทอง : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204367   นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่เทศ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 12ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   23600 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 23600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล