โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผูกข้อต่อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 30/03/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 30/03/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความไว้ใจเชื่อถือและยอมรับจากภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี คำกล่าวแสดงความยินดีจากนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ร่วมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผูกข้อต่อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไปขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล