การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9
The 9th National Alcohol Conference)
วันที่เริ่มต้น 24/11/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ ดำเนินการวิจัยและจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประเมินผลนโยบายมาตรการและการดำเนินการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประการ คือ (1) ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้ (2) ยุทธศาสตร์การเผยแพร่และขยายการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ (3) ยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิชาการ และความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อที่จะท าให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 นี้ ซึ่งปีนี้จะเน้นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จึงกำหนดหัวข้อหลักเป็น “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา” ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เชื่อว่า เด็กควรจะได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น เป็นต้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องการการพิทักษ์และการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และนักพัฒนาเอกชน เพื่อนำไปสู่การแสวงหานโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผล ตลอดจนถึงมีแนวทางการขยายระบบบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่ครอบคลุมการให้บริการได้ทั่วประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล