โครงการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่เริ่มต้น 21/04/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 24/04/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยรังสิต ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้นำแต่ละสถาบัน ถึงบทบาทการทำงานของสภานิสิต นักศึกษา และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตนเองในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อนิสิต นักศึกษา ในประเด็นต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ ตลอดจนเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างสภานิสิต นักศึกษา ของแต่ละสถาบัน ให้มีความเข้มแข็ง มีความต่อเนื่อง และปรากฎเป็นรูปธรรมมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล