โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 30/03/2559 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/05/2559 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประภาศรี ใจกันทา คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริหารและธุรการ
ณภาภัช เลี้ยงประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมโภชน์ โกมลมณี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุรชัย กังวล คณะเศรษฐศาสตร์
นัฐพล คำซอน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กฤดา ชูเกียรติศิริ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักรบ กลัดกลีบ วิทยาลัยพลังงานทดแทน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศศิธร ใจมุก สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ชิตพงษ์ วงศ์มาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
เจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 10ชั่วโมง
5603103311   นางสาวฐิติพร   สุวภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 10ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5605101368   นางสาวพิชญาวี   ศรีแสน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5606103336   นางสาวณัฎฐินี   ตุมมะราช : บัญชี 10ชั่วโมง
5606103338   นางสาวณัฐนันท์   ละเลี่ยม : บัญชี 10ชั่วโมง
5606103405   นางสาววรรณิกา   จอมคำ : บัญชี 10ชั่วโมง
5609101306   นางสาวกรรณิการ์   ไฝปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101320   นางสาวเกียรติยาภรณ์   กัญญเทพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101324   นางสาวจิณหธาน์   กิติยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101329   นางสาวชนานันท์   กระแสชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101376   นางสาวบุณยาพร   บุญสูง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101395   นางสาวพัชรี   เชื้อสายใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101420   นางสาววราภรณ์   ม่วงสอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5609101423   นางสาววารีทิพย์   วงศ์ศิริเดชชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5615123361   นางสาวปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 10ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
5701124333   นางสาววชิรญาณ์   บรรพต : เกษตรเคมี 10ชั่วโมง
5703105308   นางสาวธนัญญา   ศิริวาส : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5706103466   นางสาวสุรีย์พร   ซ่วนสี : บัญชี 10ชั่วโมง
5706104424   นางสาวปาหนัน   บุญยัง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104481   นางสาววราภร   บุญปั๋น : การเงิน 10ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10ชั่วโมง
5706105375   นางสาวพรสุดา   ศรีประยงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10ชั่วโมง
5710101305   นางสาวกมลทิพย์   พานทอง : การประมง 10ชั่วโมง
5710101409   นางสาวแสงอรุณ   วรจันทร์ : การประมง 10ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5712101362   นางสาวมะลิวัลย์   สังข์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5712101366   นางสาวรัตติยา   คล้ายน้อย : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5712101372   นางสาววรรวิภา   คงคำเปา : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5712102321   นายชัยพร   ฟักผล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5712102330   นายณัฐธีร์   ฐิติวัฒนชัยกิจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5712106342   นางสาวธิดารัตน์   ธรรมสอน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5712106343   นางสาวธิดารัตน์   เมายศ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5712106344   นางสาวนันท์นภัส   ทรัพย์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5801113356   นางสาวกชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 10ชั่วโมง
5801124319   นางสาวบุษยา   ลาสิงห์ : เกษตรเคมี 10ชั่วโมง
5803105304   นางสาวฐิตารีย์   รัตนเสน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
5803105320   นางสาวพูลทรัพย์   ทรัพย์สกุล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
5803105327   นางสาวศศิวิมล   บัวสอน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806101368   นายทรินทร์   บำรุงชู : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806105317   นายชยากร   พรตะโก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10ชั่วโมง
5815123381   นางสาวลลิตา   สว่างทิพย์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123399   นางสาวสมกาญจนา   เชียงแสงทอง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5822101310   นางสาวกิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
5822101390   นางสาวรัตนาภรณ์   ตาวตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
5822101395   นางสาววนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5822101397   นางสาววราภรณ์   ภู่น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 10ชั่วโมง
5822101406   นางสาวศลิษา   จันต๊ะตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
5822101410   นางสาวศิริวิภา   นาระถี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
การเรียนรู้ประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ แม้แต่ในหลักสูตรการศึกษายังบรรจุให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียน รู้ถึงหลักประชาธิปไตย มาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีสนามประชาธิปไตยให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองในการที่จะเลือกผู้นำของตนเอง เพื่อที่ผู้นำนั้นจะสามารถเป็นตัวแทนตนเองในระหว่างที่ศึกษาอยู่
ผู้นำนักศึกษา เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ในการที่จะนำพากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาสำเร็จไปด้วยดีภายใต้กรอบ ระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้ การเป็นผู้นำของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงจะดำเนินการรับสมัคร และดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2558 ใกล้จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา จึงมีความประสงค์จัดโครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 ขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 เพื่อคัดเลือกผู้นำนักศึกษาสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรนักศึกษา เป็นกระบอกเสียง และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ประจำปี 2559 แทนผู้นำนักศึกษาที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล