กิจกรรมสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 20/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/01/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อเให้แก่เด้กและเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา และกำหนดเป็นมาตรการ กลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล