กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย "บัณฑิตไทยไม่โกง" ผู้นำนิสิตนักศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558

วันที่เริ่มต้น 17/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย "บัณฑิตไทยไม่โกง" ผู้นำนิสิตนักศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพ เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล