โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

วันที่เริ่มต้น 19/09/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 21/09/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันสังคมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งเป็นพลังลูกใหม่ที่จะมาสร้างและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ "Partiction Development and Peace" และในประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีจัดเป็นว "วันเยาวชนแห่งชาติ" โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการเสริมสร้างพลังเยาวชน (Empower) ให้มีความรู้ต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวของมนุษย์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านการปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม เจตคติที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิงแวดล้อม
อีกทั้งในมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัยและในทุกกิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่จะมุ่งสู่ความเป็น Green University หรือการทำให้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชน โดยที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พยายามผลักดันให้เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมประสานเครือข่ายเยาวชน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่างสารเรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่เป็ฯประโยชน์แก่สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศได้รับทราบ โดยให้การหนุมเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความครอบคลุม และมีการต่อยอดกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขยายเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ร่วมกันวางไว้ ดังนั้นพื่อให้เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนระดับประเทศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและหาทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อสงวนไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานของท่านตราบนานเท่านาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล