โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 : ธรรมะ...วัคซีนป้องกันชีวิต

วันที่เริ่มต้น 06/07/2556 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2556 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเจริญทางวัตถุและรักความสะดวกสบาย แต่ละคนต่างแสวงหา และพยายามให้ได้มาซึ่งวัตถุ เพื่อสนองความต้องการของตน ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน ดำเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง หากละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบหายนะในที่สุด
เยาวชน ถือเป็นบุคลากรของชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากเยาวชนของประเทศชาติได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรได้้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายผลตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบส่วนรวม ให้เห็นความสำคัญของตนเองและผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตระหนักถึงภัยร้ายของสิ่งเสพติดที่ได้แพร่กระจายมาสู่เยาวชน ในฐานะที่มีหน้าที่ในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีกับสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสน้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา : ธรรมะ...วัคซีนป้องกันชีวิต โดยเน้นย้ำในหัวข้อเยาวชนกับสิ่งเสพติด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล