กิจกรรมแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและทุนการศึกษาของรัฐบาลไต้หวัน

วันที่เริ่มต้น 21/11/2557 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 21/11/2557 เวลา 15:00
สถานที่จัด ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน 21 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันมากมาย เช่น การศึกษาดูงาน การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา โดยผู้แลกเปลี่ยนจะได้ศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมไต้หวัน อีกทั้งมีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาระดับบัณฑิตที่ได้หวันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้บุคลากรและนักศึกาาได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในไต้หวัน จึงเชิญ Miss Jill Lai, Education Attache จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย มาเป็นวิทยากรแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและทุนการศึกษาของรัฐบาลไต้หวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล