โครงการสิงห์ไพรเสวนา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 16/12/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 16/12/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101342   นางสาวบรรจงวาด   ใจพุก : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101343   นางสาวบุญญานี   ยุวะวาท : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805104340   นางสาวธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805104372   นายพิษณุ   ชมภู : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805104420   นายอัสนีย์   สร้อยคำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805204326   นายปฏิภาณ   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905101354   นางสาวผกาสินี   วิชัยปะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101381   นางสาววันวิสาข์   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101398   นางสาวสุชัญญา   วิญญานะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101404   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905104304   นางสาวกฤติยา   เล็กวิไล : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104346   นายธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5905201303   นายเกียรติศักดิ์   ทรายคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905201343   นายสหรัฐ   สุทธิรังษี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
ตามที่ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง กำหนดกิจกรรมบังคับเลือกเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2557 ทั้งนี้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการสิงห์ไพรเสวนา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดอยู่ในกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือกเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล