โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

วันที่เริ่มต้น 27/06/2559 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 01/07/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ในระหว่างวัน 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนไทย เสริมสร้างความพร้อมของเยาวชนไทยให้สามารถเข้ากับประชากร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนได้ ตลอดจนเพื่อใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้วและบริเวณโดยรอบ จังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 38  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล