โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา (สรุปครึ่งปีหลัง) ประจำปี 2559
-
วันที่เริ่มต้น 06/02/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 06/02/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
สภานักศึกษา ถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้จัดทำโครงการสัมมนาผู้นำเพื่อพัฒนากิจกรรมองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการทำงานใน 1 ปี ตลอดจนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ติดตามผลการทำงานขององค์กรนักศึกษาในการสัมมนาองค์กรนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 230 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   230 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล