โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557
The students organization leadership election project annual 2557
วันที่เริ่มต้น 28/11/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 28/11/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 5

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเรียนรู้ประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ แม้แต่ในหลักสูตรการศึกษายังบรรจุให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียน รู้ถึงหลักประชาธิปไตย มาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีสนามประชาธิปไตยให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองในการที่จะเลือกผู้นำของตนเอง เพื่อที่ผู้นำนั้นจะสามารถเป็นตัวแทนตนเองในระหว่างที่ศึกษาอยู่
ผู้นำนักศึกษา เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ในการที่จะนำพากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาสำเร็จไปด้วยดีภายใต้กรอบ ระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ การเป็นผู้นำของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงจะดำเนินการรับสมัคร และดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ในระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 1 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงระบอบประชาธิปไตย และรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเอง ไม่นอนหลับทับสิทธิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   70000 บาท
มูลค่ารายรับ   70000 บาท
ค่าใช้จ่าย 70000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   70000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล