โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556
-
วันที่เริ่มต้น 30/05/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/08/2556 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อรชร วงษ์ศิริ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4-5 ปีและ 2 ปีต่อเนื่อง รวมจำนวน 11 คณะ 1 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2 วิทยาเขต ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทยเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การบริการและสวัสดิการของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บัตรประกันอุบัติเหตุ การย้ายทะเบียนบ้าน บัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร บริการด้านสุขภาพอนามัย และหอพักนักศึกษา และรู้ถึงระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังนั้นกลุ่มพัฒนานักศึกษา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเป็นการบูรณาการด้านวิชาการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 12450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล