Blog : การเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
รหัสอ้างอิง : 65
ชื่อสมาชิก : สรัญญา อาษาไชย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : sarunya@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
จากการเข้าโครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทอำนวยการ (ขึ้นด้วยตำแหน่งบริหาร) ซึ่งเป็นแท่งอำนวยการของสายสนับสนุน 2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ขึ้นด้วยผลงาน) ซึ่งเป็นแท่งวิชาการของสายสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น » การเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทอำนวยการ (ขึ้นด้วยตำแหน่งบริหาร) ซึ่งเป็นแท่งอำนวยการของสายสนับสนุน 2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ขึ้นด้วยผลงาน) ซึ่งเป็นแท่งวิชาการของสายสนับสนุน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4521  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 8/3/2562 11:53:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 16:48:49

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้