Blog : งานวิจัย
รหัสอ้างอิง : 1422
ชื่อสมาชิก : ยุวลี อันพาพรม
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yuwalee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/10/2556 11:31:44
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/10/2556 11:31:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : งานวิจัย
สรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา
งานวิจัย » ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก
จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มวิทยาการและวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยจากประเทศไทย เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งได้นำทรัพยากรชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ และยารักษาโรค งานวิจัยมีทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องความสำคัญ การทำวิจัยและนำไปใช้ของทรัพยากรชีวภาพในโลก ในประเด็นที่ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจคือ เรื่อง สารสกัดธรรมชาติแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และเมลาโทนิน (melatonin) เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาแผลในปาก
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8053  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุวลี อันพาพรม  วันที่เขียน 17/3/2560 1:23:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 23:25:47
งานวิจัย » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการทำงาน” โดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ทำให้ทราบถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู ซึ่งสามารถนำกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปกิบัติตนในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักความดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในสังคม อันจะนำมาซึ่งความน่าอยู่ขององค์กร รวมถึงเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7273  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุวลี อันพาพรม  วันที่เขียน 30/8/2559 9:30:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 1:48:02
งานวิจัย » สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ม.แม่โจ้ (เรื่อง การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลล่า)
ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นก๊าซหลายชนิดที่เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพ ก๊าซที่นิยมนำไปทำเชื้อเพลิงได้คือ มีเทน การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลลา สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายคลอเรลล่า คลอเรลล่าจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ำตาลหรืออาหาร ทำให้สามารถนำไปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รวมอยู่ในก๊าซชีวภาพอื่นๆ ได้
คำสำคัญ : ก๊าซชีวภาพ มีเทน สาหร่ายคลอเรลล่า การทำบริสุทธิ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4212  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุวลี อันพาพรม  วันที่เขียน 15/3/2559 16:42:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 4:20:00

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้