ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) : กรณีของโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่เขียน 30/9/2561 23:39:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/2/2566 8:54:02
เปิดอ่าน: 3179 ครั้ง

ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ บุคลากรปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบัติการ และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การคำนวณ และการออกรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางทีมงานได้มีการจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกัน และทางทีมงานได้ดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการติดตั้ง banner ไว้ที่หน้า homepage ของกองการเจ้าหน้าที่ ตามเว็บไซต์ https://apds.mju.ac.th ในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนขอนำเสนอแต่ละหัวข้อ

ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) : กรณีของโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์1  สมชาย อารยพิทยา2 สุชาติ จันทร์แก้ว3 อารัทรา พิเชษฐพันธ์4
มยุรี แก้วประภา5 พรรนุท พูลสวัสดิ์6 รัตติกาล ณวิชัย7 ละออศิริ พรหมศร8
และพจมาน สุวรรณโกสุม9

 

ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558  มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว  ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ  นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ บุคลากรปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบัติการ และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การคำนวณ และการออกรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางทีมงานได้มีการจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกัน และทางทีมงานได้ดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการติดตั้ง banner ไว้ที่หน้า homepage ของกองการเจ้าหน้าที่ ตามเว็บไซต์  https://apds.mju.ac.th ในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนขอนำเสนอแต่ละหัวข้อดังนี้ 

ก) หน้าแรก เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ หากผู้ใช้ได้เข้าไปเยี่ยมชมที่หน้าอื่นแล้ว  หากอยากกลับไปที่หน้าแรกของระบบให้กดที่ หน้าแรกนี้

ข) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ ซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.ให้ความเห็นชอบมีทั้งที่ค้นหาโดยโปรแกรมค้นหา และรายชื่อที่เป็นเอกสารให้ตรวจสอบ ฯลฯ

ค) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจะแสดงให้เห็นถึงรายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฆ) ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย จะแสดงให้เห็นตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และตารางประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และผู้ขอกำหนดตำแหน่งในการวางแผนการดำเนินการต่างๆ

ง) ค้นหาบุคลากร จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร (ซึ่งส่วนนี้ระบบฯ ได้เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ค้นหาบุคลากร ของ กองการเจ้าหน้าที่  http://personnel.mju.ac.th  )

จ) ตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นส่วนของโปรแกรมที่มีการคำนวณ หากเป็นการคำนวณตรงๆ เช่น กรณีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 9 ปี ระดับปริญญาโท ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และระดับปริญญาเอก ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 2 ปี การคำนวณจะเป็นการคำนวณตรงๆซึ่งไม่ยุ่งยาก แต่มีกรณีที่มีการคำนวณที่ค่อนจะซับซ้อนเนื่องจากจะมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยง เช่นกรณีเทียบคุณวุฒิต่างๆ  เนื่องจากผู้เขียนเคยรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่มาก่อน โดยได้ร่วมวางรากฐานและจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งผู้เขียนมีความสนใจและทำการศึกษา ค้นคว้าการเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์  โดยได้ร่วมเขียนโปรแกรมการออกรายงานข้อมูลบุคลากรโดยใช้โปรแกรม Crystal Report ร่วมกับนายสมชาย อารยพิทยา สมัยที่ดูแลรับผิดชอบงานดังกล่าว จึงนำเอาประสบการณ์ ความรู้เดิมที่ได้รับ มาร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบจัดวาง Syntax ในการหาตัวแปร และfield ต่างๆ มาช่วยในการออกแบบรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งมีข้อจำกัดตรงที่ว่าหากเป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่ๆ วันเดือนปี ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี – โท – เอก จะมีการบันทึกทุกคน แต่หากเป็นบุคลากรเดิมก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะปีที่สำเร็จการศึกษา   ทำให้การเขียนตัวแปรในการออกรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น    ซึ่งจะต้องนำเอา field วันเดือนปีที่บรรจุและแต่งตั้งมาเป็นตัวแปรในการคำนวณ ซึ่งต้องคำนวณว่าอันไหนมาก่อนและมาหลังกัน   และใช้โปรแกรมคำนวณ และยังมีความซับซ้อนอีกประเด็นคือการเทียบคุณวุฒิปริญญาตรี เทียบเป็นปริญญาโท และการเทียบคุณวุฒิปริญญาโท เทียบเป็นปริญญาเอก ตรงนี้ต้องใช้สูตรจากนางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยเป็นสูตรที่ ก.พ.อ.กำหนด ช่วยอีกทางหนึ่ง   ซึ่งความซับซ้อนของโปรแกรมดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนและนายสมชาย อารยพิทยา ร่วมกันวิเคราะห์ ตัดสินใจ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา รวมทั้งการค้นคว้าหาเทคนิคจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆใน จนโปรแกรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งในโครงการต่อไปในเฟสที่ 2 ทางทีมงาน จะพัฒนาระบบเพิ่มเติมในส่วนของการคำนวณภาระงานของผู้ที่เคยเป็นอาจารย์พิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ กพอ. ให้นำมาคำนวณได้ ¾ ของระยะเวลาที่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งหมด ซึ่งจะช่วยทำให้โปรแกรมดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป                         

ฉ) ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อหารือ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตอบคำถาม และผู้จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่จะเข้ามาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ช) ส่วนที่ 1 : การประเมินผลการสอน จะนำเสนอเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ คำจำกัดความ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการสอน

ซ) ส่วนที่ 2 : ผลงานทางวิชาการ และแบบฟอร์มต่างๆ จะนำเสนอขั้นตอน คุณสมบัติ คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ วิธีการเผยแพร่ และแบบฟอร์มต่างๆ

ฌ) ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม จะแสดงให้เห็นขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม ซึ่งง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า

ญ) รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งฯ เป็นการรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่กองการเจ้าหน้าที่ประทับรับเรื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูได้ ในอนาคตในเฟสที่ 2 จะให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใช้ password  ดูขั้นตอนของตนเองได้

ฎ) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ฏ) สื่อสิ่งพิมพ์โดยขอรับค่าตอบแทนได้ที่สำนักบริหารฯ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ค่าตอบแทน แบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว

ฐ) ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ เป็นการนำเสนอ ประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์และวิธีการและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ

ฑ) การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษ/รศ.พิเศษ/ศ.พิเศษ ซึ่งจะนำเสนอข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษ/รศ.พเศษ/ศ.พิเศษ

ฒ) สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/สถิติบุคลากร จะนำเสนอสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและสถิติบุคลากรเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สำรวจสถิติข้อมูลต่างๆ

ณ) เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้ใช้บริการคลิกหัวข้อดังกล่าวจะ link ไปที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปใช้บริการข้อมูลต่างๆ ต่อไป

ด)  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการ link ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

ต) ข่าว/บทความ จะนำเสนอข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ ประกอบการศึกษา ค้นคว้าต่อไป

ถ) กระดานถาม-ตอบ จะเป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้บริการสอบถาม และผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตอบคำถามต่างๆ

ท) ติดต่อกับเรา เป็นช่องทางในการติดต่อกับกองการเจ้าหน้าที่ มีทั้งที่อยู่และโทรศัพท์ และ E-Mail เพื่อใช้ในการติดต่อ

ธ) ผู้ดูแลระบบ เป็นช่องทางที่ผู้เขียนระบบดังกล่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆ ต่อไป

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งเวียนเวียนระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้บริการกับบุคลากรสายวิชาการ ผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ โดยเข้าเยี่ยมชนได้ที่เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ที่ http://personnel.mju.ac.th   ตรงหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ด้านซ้ายมือ โดยมีผู้ประสานงานคือ นายสมวงค์  ทิพย์ประจักษ์ ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ โทร. 3136 และนางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โทร. 3137 และในส่วนด้านเทคนิคประสานงานได้ที่ นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 3278

สำหรับในเฟสที่ 2 นี้ทางทีมงานซึ่งประกอบด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ จันทร์แก้ว ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นางสาวมยุรี แก้วประภา ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ  นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ นางสาวละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และพจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากรปฏิบัติการ ได้ร่วมกันวางแผน และพัฒนาโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแน่งทางวิชาการ ที่ปัจจุบันเข้าดูได้ทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทีมงานกำหนด password ให้  และทีมงานได้ทำการพัฒนาระบบต่อยอดให้ผู้ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสามารถเข้าดูข้อมูลได้เป็นรายบุคคลได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทีมงานกำหนด password ให้ นั้น สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ดังนี้ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

1.1) ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแน่งทางวิชาการ

1.2) รายงานรายละเอียดของบุคลากร ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1.3) รายงานจำนวนบุคลากร ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามหน่วยงาน

1.4) รายงานรายชื่อบุคลากร ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามประธานกรรมการพิจารณา

1.5) รายงานรายชื่อบุคลากร ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามหน่วยงาน

1.6) รายงานรายจำนวนประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

2. ในส่วนของคณาจารย์ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นั้น สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ดังนี้ (ดังตัวอย่างแนบท้าย)

2.1) ในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทางทีมงานได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 25 ขั้นตอน ซึ่งผู้ขอสามารถเช็คว่าการดำเนินการของผู้ขออยู่ในกระบวนการในขั้นตอนที่เท่าไหร่ ซึ่งผู้ขอจะเห็นเพียงขั้นตอนขั้นสุดท้ายที่กำลังดำเนินการ โดยเข้าที่เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ที่ http://personnel.mju.ac.th   ตรงหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ด้านซ้ายมือ และเข้าไปที่รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแน่งทางวิชาการ โดยใช้ One User One Password ของมหาวิทยาลัย (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

อนึ่ง ในช่วงนี้เป็นช่วงที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีเพิ่งได้รับมอบโปรแกรมและมีข้อมูลส่วนหนึ่งในระบบ และต้อง Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์1  สุชาติ จันทร์แก้ว3 อารัทรา พิเชษฐพันธ์4 มยุรี แก้วประภา5
พรรนุท พูลสวัสดิ์6 รัตติกาล ณวิชัย7 ละออศิริ พรหมศร8 และพจมาน สุวรรณโกสุม9 

บุคลากรสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี  

สมชาย อารยพิทยา2บุคลากรสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

 

เอกสารอ้างอิง

ที่มา : http://personnel.mju.ac.th

ที่มา : https://apds.mju.ac.th

 

คลิกดาวน์โหลด เอกสารแนบท้าย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=884
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
» เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนำเสนองานเชิงวิชาการ หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสาระให้แก่บุคคลเป้าหมายให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในสาระที่นำเสนอตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และอาจมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 6/12/2565 16:14:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/2/2566 3:43:04   เปิดอ่าน 712  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/2/2566 8:11:57   เปิดอ่าน 959  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 1504  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/2/2566 7:03:39   เปิดอ่าน 3100  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/2/2566 9:14:38   เปิดอ่าน 1960  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง