ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 496
ชื่อสมาชิก : ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nuthananj@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/6/2554 0:59:32
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/6/2554 0:59:32


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งประเภทอำนวยการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา