สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
วันที่เขียน 30/8/2559 9:30:24     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 15:25:09
เปิดอ่าน: 7146 ครั้ง

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการทำงาน” โดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ทำให้ทราบถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู ซึ่งสามารถนำกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปกิบัติตนในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักความดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในสังคม อันจะนำมาซึ่งความน่าอยู่ขององค์กร รวมถึงเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต

ธรรมาภิบาล เดิมมีการใช้เป็น ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม เป็นต้น

หลักการสำคัญของธรรมาภิบาล ได้แก่

1)      หลักความโปร่งใส (transparency)ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา

2)      หลักความรับผิดชอบ (accountability) ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

3)      หลักการมีส่วนร่วม (participation) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ในด้านต่าง ๆ

4)      หลักนิติธรรม (rule of law) ได้แก่ การตรากฏหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น

5)      หลักความคุ้มค่า (efficiency and effectiveness) ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

6)      หลักคุณธรรม (virtues)ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น

จริยธรรมสังคม ได้แก่

1)      ความอ่อนโยน อ่อนน้อม

2)      ความเข้มแข็ง หนักแน่น

3)      การควบคุมอารมณ์

4)      ความไม่มุ่งทำร้ายต่อกัน

5)      การให้อภัย

นอกจากนี้วิทยากรได้บอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตีความ/ตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็นข้อร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและวินัย ในกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการแพทย์ ดังเช่นการนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน การใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการเรียนต่อ เป็นต้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=568
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 12:07:44   เปิดอ่าน 1369  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 12:07:41   เปิดอ่าน 1841  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 13:50:16   เปิดอ่าน 3650  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 12:07:59   เปิดอ่าน 2183  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง