Blog : เผยแพร่การใช้ประโยชน์
รหัสอ้างอิง : 204
ชื่อสมาชิก : อดิศักดิ์ จูมวงษ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : joomwong@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 13:27:06
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 13:27:06

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เผยแพร่การใช้ประโยชน์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ จูมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหา และการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 1.1 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรไทย 4.0 โดย ผศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การอภิปรายเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตพืชสวนไทย โดย ผศ.ดร. พีรศักดิ์ ฉายประสาท ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตเวช ดร.ปราโมทย์ ร่วมสุข และ คุณเปรม ณ สงขลา 1.2 ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลมะกอกน้ำ 2. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ได้รับฟังการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย และชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพิ่มปริมาณผลผลิต การประเมินคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับการประเมินคุณภาพแบบไม่ทำลายผลผลิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลผลิตได้ นายอดิศักดิ์ จูมวงษ์ 12 ธันวาคม 2560
เผยแพร่การใช้ประโยชน์ » เผยแพร่การนำไปใช้ประโยชน์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ จูมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหา และการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 1.1 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรไทย 4.0 โดย ผศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การอภิปรายเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตพืชสวนไทย โดย ผศ.ดร. พีรศักดิ์ ฉายประสาท ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตเวช ดร.ปราโมทย์ ร่วมสุข และ คุณเปรม ณ สงขลา 1.2 ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลมะกอกน้ำ 2. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ได้รับฟังการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย และชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพิ่มปริมาณผลผลิต การประเมินคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับการประเมินคุณภาพแบบไม่ทำลายผลผลิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลผลิตได้ นายอดิศักดิ์ จูมวงษ์ 12 ธันวาคม 2560
คำสำคัญ : พืชสวนแห่งชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3186  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อดิศักดิ์ จูมวงษ์  วันที่เขียน 18/12/2560 12:07:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 8:46:13

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้