ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 468
ชื่อสมาชิก : ปราณี กันธิมา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pranee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/5/2554 15:00:30


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
โครงร่างบทต่างๆ ของคู่มือปฏิบัติงาน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ The Next Normal
การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ
สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์ในการอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
สรุปความรู้นำไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
1. การพัฒนาระบบงานและการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน 2. การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 3. สร้างสุขสู่งานด้วยการคิดบวก