Blog : การประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 298
ชื่อสมาชิก : เชิดชัย มีเอียด
เพศ : ชาย
อีเมล์ : cherdchai_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/3/2554 11:17:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/3/2554 11:17:16

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติประจําปี 2561 (International Conference on Applied Statistic (ICAS) 2018) ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติประจําปี 2561 เลขที่ ศธ.0523.4.7/349 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่ 2 และข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติประจําปี 2561 โดยTheme การประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติครั้งนี้คือ Data Science โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1 การจัด Workshop 2 การบรรยายพิเศษ (keynote speaker) 3 การบรรยายบทความรับเชิญ (invited speaker) 4 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation) 5 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ จากการเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางสถิติสถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของนิสิต/นักศึกษา/คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการตีพิมพ์ใน Proceeding ของการประชุม และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัย กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของงานวิจัย จากความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาความรู้ทักษะด้านการวิจัยและทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1666  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 15:37:15

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้