กบข ของข้าราชการ
วันที่เขียน 30/8/2555 15:07:21     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 9:38:56
เปิดอ่าน: 5625 ครั้ง

กบข

กบข.ลงนามว่าจ้าง บลจ.
บริหารเงินลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศรวม 3.35 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี
หวังกระจายความเสี่ยงการบริหารเงินลงทุน
วันที่ 27 ส.ค.
      นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศ เพื่อบริหารเงินลงทุนตราสารหนี้และหุ้นในประเทศมูลค่า 33,500 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 4 รายบริหารเงินลงทุนหุ้นในประเทศ ได้แก่ บลจ.กรุงศรี บลจ.ทิสโก้ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.วรรณ เงินลงทุนรวม 13,500 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 2 รายบริหารเงินลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ  ได้แก่ บลจ.วรรณ และ บลจ.เอ็มเอฟซี เงินลงทุนรวม 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กบข.ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้จัดการกองทุน เพื่อบริหารเงินลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้การบริหารเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ 4 ประการซึ่งเป็นหลักการสากลในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน สถาบัน (Business Profile) ทีมลงทุนที่มีประสบการณ์ความรอบรู้และเชี่ยวชาญ (People) กระบวนการลงทุนที่มีปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนและมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Process) ผลการดำเนินงานที่สะท้อนความต่อเนื่องของการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว  (Performance)    “กบข.ว่าจ้างผู้จัดการกองทุนในประเทศ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของโอกาสในการสร้างผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงในการบริหารกองทุนไม่ให้กระจุกตัวใน กบข. เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้จัดการกองทุนภายนอกแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจาก กบข. รวมทั้งแนวคิดหรือลักษณะในการจัดพอร์ตลงทุนที่แตกต่างกันด้วย ทำให้เกิดการผสมผสานของรูปแบบการลงทุนที่มีหลากหลายมิติ ก่อให้เกิดประสิทธิผลของการลงทุนที่ดี นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนระหว่างผู้จัดการกองทุนภายในและภายนอก กบข. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง” นางสาวโสภาวดีกล่าว

        สำหรับจุดเด่นที่ทำให้ทั้ง 5 บลจ.ได้รับการคัดเลือกบริหารเงินกองทุนของ กบข. คือ รูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจาก กบข. เช่น พอร์ตการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงศรี จะเน้นลงทุนหุ้น ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง บลจ.ทิสโก้ จะลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานดีในระยะยาว
บลจ.กสิกรไทย เน้นลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานและอัตราการเติบโตดีในระยะกลาง 2-3 ปี และ บลจ.วรรณ เน้นลงทุนหุ้นตามวัฏจักรอุตสาหกรรม ในขณะที่การลงทุนของ กบข.เน้นหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วน บลจ.ที่ได้รับเลือกให้บริหารเงินลงทุนตราสารหนี้ โดย บลจ.วรรณ มีรูปแบบลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยภาพรวมเศรษฐกิจร่วมกับความต้องการซื้อพันธบัตรของนักลงทุน (อุปสงค์) กับปริมาณการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในตลาด (อุปทาน) ในขณะที่ บลจ.เอ็มเอฟซี เน้นการลงทุนในเชิงเปรียบเทียบมูลค่าของตราสารหนี้ (Relative Value) ซึ่งแตกต่างจาก กบข.ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่มีคุณภาพดี ให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสูง และปรับกลยุทธ์การลงทุนตามการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างของรูปแบบการลงทุนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเช่นนี้ ทำให้ กบข.เชื่อมั่นว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อให้สมาชิกมีเงินพอเพียงในยามเกษีย 

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 27 สิงหาคม 2555

 
 
   




กบข.ลงนามว่าจ้าง บลจ.
บริหารเงินลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศรวม 3.35 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี
หวังกระจายความเสี่ยงการบริหารเงินลงทุน

วันที่
27 ส.ค. นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เปิดเผยว่า กบข.ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศ
เพื่อบริหารเงินลงทุนตราสารหนี้และหุ้นในประเทศมูลค่า 33,500 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 4 รายบริหารเงินลงทุนหุ้นในประเทศ ได้แก่ บลจ.กรุงศรี
บลจ.ทิสโก้ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.วรรณ เงินลงทุนรวม 13,500 ล้านบาท
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 2 รายบริหารเงินลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่
บลจ.วรรณ และ บลจ.เอ็มเอฟซี เงินลงทุนรวม 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้
กบข.ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้จัดการกองทุน
เพื่อบริหารเงินลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี
โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และให้การบริหารเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ 4
ประการซึ่งเป็นหลักการสากลในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน สถาบัน
(Business Profile) ทีมลงทุนที่มีประสบการณ์ความรอบรู้และเชี่ยวชาญ (People)
กระบวนการลงทุนที่มีปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนและมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
(Process) ผลการดำเนินงานที่สะท้อนความต่อเนื่องของการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
(Performance)

“กบข.ว่าจ้างผู้จัดการกองทุนในประเทศ
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
และกระจายความเสี่ยงในการบริหารกองทุนไม่ให้กระจุกตัวใน กบข. เพียงอย่างเดียว
เนื่องจากผู้จัดการกองทุนภายนอกแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจาก กบข.
รวมทั้งแนวคิดหรือลักษณะในการจัดพอร์ตลงทุนที่แตกต่างกันด้วย
ทำให้เกิดการผสมผสานของรูปแบบการลงทุนที่มีหลากหลายมิติ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลของการลงทุนที่ดี นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนระหว่างผู้จัดการกองทุนภายในและภายนอก กบข.
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง”
นางสาวโสภาวดีกล่าว

สำหรับจุดเด่นที่ทำให้ทั้ง 5
บลจ.ได้รับการคัดเลือกบริหารเงินกองทุนของ กบข. คือ รูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจาก
กบข. เช่น พอร์ตการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงศรี จะเน้นลงทุนหุ้น
ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง บลจ.ทิสโก้ จะลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานดีในระยะยาว
บลจ.กสิกรไทย เน้นลงทุนหุ้นที่มีพื้นฐานและอัตราการเติบโตดีในระยะกลาง 2-3 ปี และ
บลจ.วรรณ เน้นลงทุนหุ้นตามวัฏจักรอุตสาหกรรม ในขณะที่การลงทุนของ
กบข.เน้นหุ้นในกลุ่ม SET50
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส่วน
บลจ.ที่ได้รับเลือกให้บริหารเงินลงทุนตราสารหนี้ โดย บลจ.วรรณ
มีรูปแบบลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยภาพรวมเศรษฐกิจร่วมกับความต้องการซื้อพันธบัตรของนักลงทุน
(อุปสงค์) กับปริมาณการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในตลาด (อุปทาน) ในขณะที่
บลจ.เอ็มเอฟซี เน้นการลงทุนในเชิงเปรียบเทียบมูลค่าของตราสารหนี้ (Relative Value)
ซึ่งแตกต่างจาก กบข.ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่มีคุณภาพดี
ให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสูง และปรับกลยุทธ์การลงทุนตามการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
ความแตกต่างของรูปแบบการลงทุนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเช่นนี้ ทำให้
กบข.เชื่อมั่นว่า
จะสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อให้สมาชิกมีเงินพอเพียงในยามเกษียณ

 

 

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 27 สิงหาคม 2555

 






คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=209
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
» เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนำเสนองานเชิงวิชาการ หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสาระให้แก่บุคคลเป้าหมายให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในสาระที่นำเสนอตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และอาจมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 6/12/2565 16:14:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 13:39:17   เปิดอ่าน 706  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:10:41   เปิดอ่าน 945  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 1504  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 3097  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:38   เปิดอ่าน 1959  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง