การประเมินค่างาน
วันที่เขียน 12/6/2562 13:07:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2567 12:48:15
เปิดอ่าน: 15065 ครั้ง

การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง หรือการตีค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สมเหตุสมผล โดยนำมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นคุณค่างานของตำแหน่ง โดยที่การประเมินค่างานเป็นการวัดความสัมพันธ์หรือคุณค่าของตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นการวัดที่ปริมาณงาน หรือไม่ใช่การประเมินตัวบุคคล

เทคนิคการเขียนและประเมินค่างาน  

          การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง หรือการตีค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สมเหตุสมผล โดยนำมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นคุณค่างานของตำแหน่ง โดยที่การประเมินค่างานเป็นการวัดความสัมพันธ์หรือคุณค่าของตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นการวัดที่ปริมาณงาน หรือไม่ใช่การประเมินตัวบุคคล

วัตถุประสงค์ของการประเมินค่างาน

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของตำแหน่งได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะของงาน มีความสมเหตุสมผลในแง่ของความสำคัญหรือค่าของงานต่าง ๆ ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. เพื่อให้การกำหนดระดับตำแหน่งสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรม

องค์ประกอบในการพิจารณากำหนดระดับตำแหน่ง

1. ลักษณะของงาน  ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานลักษณะใด บทบาทใด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของงานนั้น โดยจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

2. ระดับความรับผิดชอบของงาน ต้องแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนั้นมีขอบเขตความรับผิดชอบระดับใด โดยพิจารณาจาก

- การตัดสินใจ

- ความอิสระในการปฏิบัติ

- การบังคับบัญชา

- ผลกระทบของงาน

3. ระดับความยากง่ายของงาน ต้องแสดงให้เห็นคุณภาพของงานว่างานนั้นมีคุณภาพสูงต่ำเพียงใด โดยพิจารณาจาก

- ความรู้และประสบการร์ที่จำเป็นในงาน

- แนวทางการทำงาน

- ความคิดริเริ่ม

- ความยุ่งยากซับซ้อน

- ความหลากหลายของงาน

องค์ประกอบในการประเมินค่างาน

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ก. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ข. ความยุ่งยากของงาน

ค. การกำกับตรวจสอบ

ง. การตัดสินใจ

2. ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน)

ก. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ข. ความยุ่งยากของงาน

ค. การกำกับตรวจสอบ

ง. การตัดสินใจ

จ. การบริหารจัดการ

การเขียนประเมินค่างาน

1. จัดเตรียม

-  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งปัจจุบัน และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะขอกำหนดในระดับสูงขึ้น

-  งาน (Job Analysis) ของผู้ที่จะเสนอขอ

-  แบบฟอร์มประเมินค่างาน

2. ศึกษามาตรฐานกำหนดตำแหน่งปัจจุบันที่ปฏิบัติงานอยู่กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะขอกำหนดให้สูงขึ้น ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

3. นำงาน (Job Analysis)  มาจัดกลุ่มให้เข้ากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งการจัดกลุ่มงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจะแบ่งเป็น 4 ด้าน

(1) ด้านปฏิบัติการ

(2) ด้านวางแผน

(3) ด้านการประสาน

(4) ด้านการบริการ

(5) ด้านการพัฒนางาน

สำหรับหัวหน้างาน/ฝ่าย ให้เพิ่มอีกด้าน

(6) ด้านบริหาร

4. พิจารณาด้านการพัฒนางาน มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง เช่น

-  มีการใช้วงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) ในการปฏิบัติงาน

-  มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ Kaizen, Lean ฯลฯ

-  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติ เช่น มีการพัฒนาโปรแกรมในการติดตามงาน มีการใช้ Google Drive ทำตารางนัดหมายงาน หรือ มีการใช้ QR Code ในการรับลงทะเบียนสมัครอบรม

-  มีการคิดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน

5. พิจารณาการจัดกลุ่มงานเพื่อดูว่าการทำงานของเราสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ของหน่วยงานเราข้อใดบ้าง

6. จัดทำแบบประเมินค่างาน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=963
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 21:13:35   เปิดอ่าน 1478  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/4/2567 6:39:31   เปิดอ่าน 1878  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2567 11:13:57   เปิดอ่าน 3736  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 9:01:08   เปิดอ่าน 2211  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง