สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ม.แม่โจ้ (เรื่อง การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลล่า)
วันที่เขียน 15/3/2559 16:42:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 7:40:04
เปิดอ่าน: 3921 ครั้ง

ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นก๊าซหลายชนิดที่เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพ ก๊าซที่นิยมนำไปทำเชื้อเพลิงได้คือ มีเทน การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลลา สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายคลอเรลล่า คลอเรลล่าจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ำตาลหรืออาหาร ทำให้สามารถนำไปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รวมอยู่ในก๊าซชีวภาพอื่นๆ ได้

ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นก๊าซหลายชนิดที่เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพ ก๊าซที่นิยมนำไปทำเชื้อเพลิงได้คือ มีเทน การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลลา ทำให้ทราบกระบวนการและกลไกต่างๆ ของการทำบริสุทธิ์ก๊าซโดยวิธีทางชีวภาพเพื่อให้มีปริมาณก๊าซมีเทนสูงขึ้น โดยอาศัยหลักการการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายคลอเรลล่า คลอเรลล่าจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ำตาลหรืออาหาร ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจนนั้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ สาหร่ายสีเขียวทุกชนิด รวมถึงคลอเรลล่า สามารถดำรงชีพโดยการรับพลังงานแสงและสารอนินทรีย์มาใช้สร้างอาหาร หรือที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์แสงจำเป็นต้องอาศัยรงควัตถุ (pigment) เนื่องจากสาหร่ายคลอเรลล่ามีคลอโรฟิลล์เอ และบี การสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นเพื่อที่จะนำมาสร้างน้ำตาลและชีวมวลต่อไป ดังนั้นเมื่อนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมาผ่านสาหร่ายคลอเรลเรลล่าที่เลี้ยงไว้ในอาหารเลี้ยงจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงได้ เนื่องจากการดูดไปใช้ของสาหร่าย แต่การทำบริสุทธิ์เช่นนี้จะต้องพิจารณาถึงการออกแบบท่อต่อเพื่อให้ก๊าซผ่านสาหร่าย และอัตราการไหลของก๊าซด้วย เนื่องจากหากให้อัตราการไหลของก๊าซเร็วเกินไปจะทำให้เกิดแรงดันภายในถังปฏิกรณ์สูงได้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำการศึกษา รวมถึงสภาวะที่เหมาะสมของการเจริญของสาหร่าย เนื่องจากสาหร่ายต้องการแสงในการสังเคราะห์แสง ดังนั้นจึงต้องออกแบบสภาวะให้เหมาะสม และปัจจัยที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ สาหร่ายจะปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาในระบบเนื่องจากการสังเคราะห์แสง จึงต้องมีการศึกษาในระดับต่อไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
» เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนำเสนองานเชิงวิชาการ หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสาระให้แก่บุคคลเป้าหมายให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในสาระที่นำเสนอตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และอาจมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 6/12/2565 16:14:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 13:39:17   เปิดอ่าน 706  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:10:41   เปิดอ่าน 945  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 1504  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 3097  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:38   เปิดอ่าน 1959  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง